Skip to main content

Публична информация по чл. 15 от ЗДОИ

ОПИСАНИЕ

ЛИНК

ФОРМАТ

Описание на правомощията си и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от АГКК администрация.

http://www.cadastre.bg/funkcii-na-agkk 

 HTML

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията си и текстовете на издадените от АГКК нормативни и общи административни актове.

http://www.cadastre.bg/announcements 

 HTML

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от АГКК.

https://kais.cadastre.bg/ 

 HTML

наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в АГКК, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

http://www.cadastre.bg/contacts 

 HTML

Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите.

http://www.cadastre.bg/ustroistven-pravilnik-na-agenciyata-po-geodeziya-kartografiya-i-kadastur

 

 

http://www.cadastre.bg/ukazaniya-2 

 HTML

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността. 

http://www.cadastre.bg/programi-i-otcheti

 

 XLS

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси 

http://www.cadastre.bg/byudzhet-0

 

 XLS

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки.

http://www.cadastre.bg/public-contracts

 

HTML, PDF,DOC,XLS

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта.

http://www.cadastre.bg/proekti-na-normativni-aktove

 

 

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството.

http://www.cadastre.bg/announcements

 

 HTML

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл.41ж и форматите, в които се поддържа информацията.

http://www.cadastre.bg/pravila-izvadka-za-organizaciya-na-administrativnoto-obsluzhvane-v-agenciyata-po-geodeziya-kartograf

 

HTML, PDF,DOC,XLS

Обявления за конкурси за държавни служители

http://www.cadastre.bg/jobs

 HTML

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

http://www.cadastre.bg/registur-zprki

 

 

 HTML

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му. 

 

 

Информация, която може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество, информация, която представлява или би представлявала обществен интерес, информация, която опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси, както и информация, която следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон. 

 

 

 

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ, както и всяка друга информация, определена със закон.

http://www.cadastre.bg/pravila-izvadka-za-organizaciya-na-administrativnoto-obsluzhvane-v-agenciyata-po-geodeziya-kartograf

HTML, PDF,DOC,XLS

slogan bg