Обществени поръчки

Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

„Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър” 

Надграждане (ъпгрейд) на наличните базови ГИС продукти до последна актуална версия и разширяване на броя работни места, обслужвани от тях и техническа поддръжка

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГКК открива процедура договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане (ъпгрейд) на наличните базови ГИС продукти до последна актуална версия и разширяване на броя работни места, обслужвани от тях и техническа поддръжка”.

 

Oсигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър с консултанти по правни въпроси, във връзка с тяхната дейност при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на гражданите

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖБИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР С КОНСУЛТАНТИ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ И ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ“, по шест обособени позиции:

Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър по четири обособени позиции

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР”, по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Застраховка на имущество” – за недвижимите имоти - държавна собственост, управлявани от Агенция по геодезия, картография и кадастър, и намиращите се в тях движими вещи;