Обществени поръчки (ОП)

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” по Рамково споразумение № СПОР-5/09.03.2018 г. 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в Софтуера за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/.

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства от различни марки за нуждите на АГКК

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 17.09.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Преписка  АОП №     01055-2018-0012 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  18.09.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1

Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), по 6 (шест) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен"

Подмяна на дограма по фасада на 6 и 7 етаж на сграда, находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 2

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дограма по фасада на 6 и 7 етаж на сграда, находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 2“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 29.08.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0010

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕР И БАЗОВ СОФТУЕР В АГКК И СГКК

Статус на oбществената поръчка: 
Спряна

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК И СГКК“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 09.07.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0009