Обществени поръчки (ОП)

Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

„Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК“ по 3 (три) обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1 “Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“

 

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

          Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет ”Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ по Рамково споразумение № СПОР-1/10.01.2017 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове.

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

          Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет “Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2017 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове.

Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

Статус на oбществената поръчка: 
Спряна

„Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“

Обособена позиция № 2 „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

 

Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК по шест обособени позиции

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

:           Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ НА АГКК

ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ