Обяви

График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2017 година

УТВЪРДИЛ:

/П/ 

За Изпълнителен директор на АГКК

ЛАЗАРИНКА СТОИЧКОВА

(съгл. Заповед №РД-02-14-881/04.11.2016 г.

изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-891/09.11.2016 г.

на Министъра на РРБ)

 

Открито е производство по кадастрална карта и кадастрални регистри(КККР) на урбанизираните територии в землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците на недвижими имоти в

гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник:

Започва производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен.

 

v Изпълнител на поръчката по създаване на КККР

Открито е производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен.

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците на недвижими имоти в гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник:

Започва производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен.

 

v Изпълнител на поръчката по създаване на КККР

Откриване на производство по създаване на Кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр.КНЕЖА, община КНЕЖА, област ПЛЕВЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно чл. 35,  от Закона за кадастъра и имотния регистър, в брой 96 от 02.12.2016 г. на „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“ е обнародвана заповед РД-16-43/09.11.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър за откриване на производство по създаване на Кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр.КНЕЖА, община КНЕЖА, област ПЛЕВЕН 

Изпълнител на дейностите по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е фирма „ГЕО 2000“ ООД