Регистър по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Версия за печатВерсия за печат

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ  ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ В АГКК,

 ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Имена на служителя Дирекция Отдел Длъжност Подал /неподал в срок
1 Красимир Василев Гебрев     Главен секретар подал в срок
2 Николай Владимиров Николов     Служител по сигурността на информацията подал в срок
3 Боян Денев Терзиев  "Административно-правно и финансово обслужване"   Директор на дирекция подал в срок
4 Полина Пламенова Зашева   "Административно-правно и финансово обслужване" "Финансово-счетоводен" Началник на отдел подал в срок
5 Самуил Александров Драганов  "Административно-правно и финансово обслужване" "Финансово-счетоводен" Главен експерт подал в срок
6 Милена Костадинова Борисова
"Административно-правно и финансово обслужване" "Финансово-счетоводен" Главен експерт финансови въпроси и контрол  подал в срок
7 Златка Иванова Митева-Дунева "Административно-правно и финансово обслужване" "Финансово-счетоводен" Старши счетоводител подал в срок
8 Снежанка Милева Велева  "Административно-правно и финансово обслужване" "Финансово-счетоводен" Главен специалист счетоводител   подал в срок
9 Елка Иванова Димитрова "Административно-правно и финансово обслужване" "Финансово-счетоводен" Главен специалист подал в срок
10 Дияна Василева Василева "Административно-правно и финансово обслужване" "Финансово-счетоводен" Главен специалист подал в срок
11 Николай Павлов Попов  "Административно-правно и финансово обслужване" "Контрол" Началник на отдел подал в срок
12 Радостина Николова Мирина  "Административно-правно и финансово обслужване" "Контрол" Главен експерт  подал в срок
13 Лимонка Янкова Панчева  "Административно-правно и финансово обслужване" "Контрол" Главен експерт подал в срок
14 Мариела Георгиева Иванова "Административно-правно и финансово обслужване" "Контрол" Главен експерт подал в срок
15 Виктория Викторова Мингова "Административно-правно и финансово обслужване" "Контрол" Юрисконсулт подал в срок
16 Лъчезар Иванов Тодоров "Административно-правно и финансово обслужване" "Правен" Началник на отдел подал в срок
17 Даниела Костадинова Оцетова-Гергова "Административно-правно и финансово обслужване" "Правен" Старши юрисконсулт подал в срок
18 Анна Райкова Караиванова "Административно-правно и финансово обслужване" "Правен" Юрисконсулт подал в срок
19 Стефан Свиленов Иванов "Административно-правно и финансово обслужване" "Правен" Юрисконсулт подал в срок
20 Валери Иванов Копчев "Административно-правно и финансово обслужване" "Правен" Юрисконсулт подал в срок
21 Петър Димитров Лефтеров "Административно-правно и финансово обслужване" "Административно обжалване и нормативна уредба" Началник на отдел подал в срок
22 Николай Тодоров Цанев "Административно-правно и финансово обслужване" "Административно обжалване и нормативна уредба" Главен експерт подал в срок
23 Надежда Георгиева Таранджийска  "Административно-правно и финансово обслужване" "Административно обжалване и нормативна уредба" Главен експерт нормативна уредба  подал в срок
24 Галина Ангелова Куцарова  "Административно-правно и финансово обслужване" "Административно обжалване и нормативна уредба" Главен експерт нормативна уредба  подал в срок
25 Мария Иванова Семерджиева  "Административно-правно и финансово обслужване" "Административно обжалване и нормативна уредба" Старши юрисконсулт подал в срок
26 Делчо Георгиев Христов  "Административно-правно и финансово обслужване" "Управление на собствеността" Началник на отдел подал в срок
27 Веселин Иванов Георгиев  "Административно-правно и финансово обслужване" "Управление на собствеността" Главен експерт подал в срок
28 Михаил Венелинов Младенов "Административно-правно и финансово обслужване" "Управление на собствеността" Старши експерт подал в срок
29 Иван Стоянов Иванов  "Административно-правно и финансово обслужване" "Управление на собствеността" Главен специалист подал в срок
30  Петър Димитров Иванов  "Административно-правно и финансово обслужване" "Човешки ресурси и деловодство" Началник на отдел подал в срок
31 Валентина Петкова Димова  "Административно-правно и финансово обслужване" "Човешки ресурси и деловодство" Главен експерт ЧР подал в срок
32 Таня Стоянова Карагьозова  "Административно-правно и финансово обслужване" "Човешки ресурси и деловодство" Главен експерт подал в срок
33 Любомира Ивова Игнатова "Административно-правно и финансово обслужване" "Човешки ресурси и деловодство" Старши експерт ЧР подал в срок
34 Лиляна Георгиева Чифчиева "Административно-правно и финансово обслужване" "Човешки ресурси и деловодство" Старши експерт ЧР подал в срок
35 Николета Валентинова Костова  "Административно-правно и финансово обслужване" "Човешки ресурси и деловодство" Главен специалист деловодител подал в срок
36 Магдалена Николова Каменова  "Административно-правно и финансово обслужване" "Човешки ресурси и деловодство" Технически сътрудник деловодител подал в срок
37 Мария Василева Пирянкова    "Кадастрална и специализирани карти"  Директор на дирекция подал в срок
38  Йордан Иванов Добрев  "Кадастрална и специализирани карти"  "Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти"  Началник на отдел подал в срок
39 Елена Димитрова Гегова  "Кадастрална и специализирани карти"  "Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти"  Главен експерт подал в срок
40 Иванка Тодорова Казакова  "Кадастрална и специализирани карти"  "Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти"  Главен експерт подал в срок
41 Георги Петков Мачугански  "Кадастрална и специализирани карти"  "Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти"  Главен експерт подал в срок
42 Мария Иванова Хорташка "Кадастрална и специализирани карти"  "Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти"  Главен експерт подал в срок
43 Димитър Пламенов Величков "Кадастрална и специализирани карти"  "Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти"  Старши експерт подал в срок
44 Александра Емилова Джелепска "Кадастрална и специализирани карти"  "Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти"  Младши експерт подал в срок
45 Силвия Славчева Коева Кадастрална и специализирани карти  Планиране и  специализирани дейности  Началник на отдел подал в срок
46 Елена Любомирова Църнева  Кадастрална и специализирани карти  Планиране и  специализирани дейности  Главен експерт подал в срок
47 Виржиния Вердова Матеева  Кадастрална и специализирани карти  Планиране и  специализирани дейности  Главен експерт подал в срок
48 Иван Димитров Евтимов  Кадастрална и специализирани карти  Планиране и  специализирани дейности  Главен експерт подал в срок
49 Виргиния Милкова Касамска Кадастрална и специализирани карти  Планиране и  специализирани дейности  Младши експерт подал в срок
50 Ваня Борисова Мартулкова Кадастрална и специализирани карти  Планиране и  специализирани дейности  Главен специалист подал в срок
51 Виолета Бориславова Коритарова  "Геодезия, картография и геоинформационни системи"     Директор на дирекция подал в срок
52 Тома Василев Бочев  "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геодезия и картография" Началник на отдел подал в срок
53 Люба Димитрова Грозданова "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геодезия и картография" Главен експерт геодезия  подал в срок
54 Румяна Антонова Дамянова  "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геодезия и картография" Главен експерт геокартфонд подал в срок
55 Глория Илиева Джаджева  "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геодезия и картография" Главен експерт картография подал в срок
56 Димитър Христов Кумаров  "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геодезия и картография" Старши експерт фотограметрия подал в срок
57 Весела Янкова Христоскова  "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геодезия и картография" Старши експерт геокартфонд подал в срок
58 Катерина Христова Крумова "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геодезия и картография" Младши експерт геодезия, картография и ГИС   определена по чл. 16а ЗДС подал в срок
59 Йоанна Асенова Миланова "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геодезия и картография" Младши експерт геодезия, картография и ГИС   подал в срок
60 Стефан Стефанов Петров  "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геоинформационни системи" Началник на отдел подал в срок
61 Ваклин Кирилов Петков  "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геоинформационни системи" Главен експерт подал в срок
62 Явор Иванов Кръстев  "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геоинформационни системи" Главен експерт подал в срок
63 Захари Симеонов Савов  "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геоинформационни системи" Главен експерт подал в срок
64 Даниел Недялков Петров "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геоинформационни системи" Главен експерт подал в срок
65 Светлана Красимирова Горанова-Маркова "Геодезия, картография и геоинформационни системи"   "Геоинформационни системи" Старши експерт подал в срок
66 Евгени Михайлов Денчев  "Регионални служби"   Главен директор на главна дирекция подал в срок
67 Светломира Христова Славова - Димитрова  "Регионални служби"   Старши експерт подал в срок
68 Цветомира Ботева Косева "Регионални служби"   Младши експерт подал в срок
69 Валери Тодоров Тимев  "Регионални служби" СГКК Благоевград Началник на отдел подал в срок
70 Светла Асенова Бачева  "Регионални служби" СГКК Благоевград Главен експерт СПК подал в срок
71 Радка Георгиева Марулевска  "Регионални служби" СГКК Благоевград Старши експерт геодезически дейности подал в срок
72 Наталия Максимова Камбитова  "Регионални служби" СГКК Благоевград Старши експерт АО подал в срок
73 Соня Петкова Христова  "Регионални служби" СГКК Благоевград Старши експерт АО подал в срок
74 Ваня Славчова Захова  "Регионални служби" СГКК Благоевград Главен специалист АО подал в срок
75 Йорданка Крумова Темелкова "Регионални служби" СГКК Благоевград Главен специалист АО подал в срок
76 Костадинка Атанасова Костова "Регионални служби" СГКК Благоевград Главен специалист АО подал в срок
77 Тамара Георгиева Трупчева  "Регионални служби" СГКК Благоевград Главен специалист СПК подал в срок
78 Евелина Божидарова Николова "Регионални служби" СГКК Благоевград Специалист АО подал в срок
79 Светла Георгиева Захариева  "Регионални служби" СГКК Бургас Началник на отдел подал в срок
80 Венета Панайотова Чолакова  "Регионални служби" СГКК Бургас Главен експерт СПК подал в срок
81 Пенка Янева Бъчварова "Регионални служби" СГКК Бургас Главен експерт геодезически дейности подал в срок
82 Галина Иванова Никова  "Регионални служби" СГКК Бургас Главен експерт геодезически дейности подал в срок
83 Атанас Жеков Стоянов  "Регионални служби" СГКК Бургас Старши експерт СПК подал в срок
84 Анна Асенова Тенева  "Регионални служби" СГКК Бургас Старши експерт СПК подал в срок
85 Анатоли Атанасов Велизаров  "Регионални служби" СГКК Бургас Старши експерт СПК подал в срок
86 Лиляна Найденова Илиева "Регионални служби" СГКК Бургас Старши експерт СПК подал в срок
87 Донка Стоева Тодорова "Регионални служби" СГКК Бургас Старши експерт СПК подал в срок
88 Милена Станкова Генова  "Регионални служби" СГКК Бургас Старши експерт АО подал в срок
89 Теодора Людмилова Денчева   "Регионални служби" СГКК Бургас Старши експерт АО подал в срок
90 Мария Иванова Жекова  "Регионални служби" СГКК Бургас Главен специалист архив  подал в срок
91 Димитър Николов Колев  "Регионални служби" СГКК Бургас Главен специалист СПК подал в срок
92 Данаила Кръстева Трендафилова "Регионални служби" СГКК Бургас Главен специалист АО подал в срок
93 Георги Михнев Михнев  "Регионални служби" СГКК Бургас Главен специалист АО подал в срок
94 Красимира Божкова Кателиева  "Регионални служби" СГКК Варна Началник на отдел подал в срок
95 Даниела Лазарова Петкова "Регионални служби" СГКК Варна Главен експерт СПК подал в срок
96 Виолетка  Йорданова Денева - Христова  "Регионални служби" СГКК Варна Главен експерт СПК подал в срок
97 Йовка Недева Атанасова  "Регионални служби" СГКК Варна Главен експерт СПК подал в срок
98 Нели Иванова Тасева  "Регионални служби" СГКК Варна Старши експерт геодезически дейности подал в срок
99 Татяна Любчева Кюркчиева  "Регионални служби" СГКК Варна Старши експерт геодезически дейности подал в срок
100 Бисерка Кънчева Влахова  "Регионални служби" СГКК Варна Старши експерт СПК подал в срок
101 Ивелина Трифонова Стоенчева  "Регионални служби" СГКК Варна Старши експерт СПК подал в срок
102 Нели Димитрова Тренчева  "Регионални служби" СГКК Варна Старши експерт СПК подал в срок
103 Илина Костадинова Батанова "Регионални служби" СГКК Варна Младши експерт СПК подал в срок
104 Мери Събева Манова - Станкова  "Регионални служби" СГКК Варна Младши експерт архив подал в срок
105 Саша Георгиева Ангелова  "Регионални служби" СГКК Варна Главен специалист СПК подал в срок
106 Николай Митков Николов "Регионални служби" СГКК Варна Главен специалист СПК подал в срок
107 Тодорка Дойчева Митева - Пешева  "Регионални служби" СГКК Варна Главен специалист АО подал в срок
108 Снежана Желязкова Куртева "Регионални служби" СГКК Варна Главен специалист АО подал в срок
109 Даниела Костадинова Манукова  "Регионални служби" СГКК Варна Главен специалист АО подал в срок
110 Роза Димитрова Иванова  "Регионални служби" СГКК Варна Главен специалист АО подал в срок
111 Елица Костадинова Великова "Регионални служби" СГКК Варна Главен специалист АО подал в срок
112 Владимир Дечев Куцаров  "Регионални служби" СГКК Варна Главен специалист АО подал в срок
113 Таня Светославова Станчева "Регионални служби" СГКК Варна Специалист АО подал в срок
114 Весела Косева Тодорова  "Регионални служби" СГКК В.Търново Началник на отдел подал в срок
115 Иван Евтимов Анастасов  "Регионални служби" СГКК В.Търново Главен експерт геодезически дейности подал в срок
116 Иван Григоров Иванов  "Регионални служби" СГКК В.Търново Старши експерт геодезически дейности подал в срок
117 Катя Димитрова Маринова  "Регионални служби" СГКК В.Търново Старши експерт СПК подал в срок
118 Йордан Русанов Пенчев  "Регионални служби" СГКК В.Търново Младши експерт СПК подал в срок
119 Петър Георгиев Кръстев  "Регионални служби" СГКК В.Търново Главен специалист СПК подал в срок
120 Милко Цонев Недялков  "Регионални служби" СГКК В.Търново Главен специалист АО подал в срок
121 Владимир Пламенов Гергов  "Регионални служби" СГКК Видин Началник на отдел подал в срок
122 Миглена Иванова Дичева  "Регионални служби" СГКК Видин Главен експерт СПК подал в срок
123 Доротея Димитрова Живкова-Илиева  "Регионални служби" СГКК Видин Старши експерт АО подал в срок
124 Красимир Николов Ванков  "Регионални служби" СГКК Видин Главен специалист СПК подал в срок
125 Еличка Викторова Йотова "Регионални служби" СГКК Видин Главен специалист АО подал в срок
126 Боряна Иванова Стоянова  "Регионални служби" СГКК Видин Главен специалист ГД  подал в срок
127 Стефан Борисов Митов  "Регионални служби" СГКК Враца Началник на отдел подал в срок
128 Диана Найчова Начева  "Регионални служби" СГКК Враца Главен експерт СПК подал в срок
129 Цветан Георгиев Георгиев  "Регионални служби" СГКК Враца Главен експерт геодезически дейности подал в срок
130 Пелагия Димитрова Петрова-Кочева  "Регионални служби" СГКК Враца Старши експерт АО подал в срок
131 Димитрина Евтимова Роджева  "Регионални служби" СГКК Враца Младши експерт АО подал в срок
132 Мая Георгиева Димова  "Регионални служби" СГКК Враца Главен специалист АО подал в срок
133 Красимира Иванова Драмкинска "Регионални служби" СГКК Враца Главен специалист АО подал в срок
134 Нели Дончева Лазарова "Регионални служби" СГКК Габрово Началник на отдел подал в срок
135 Савина Илиева Савчева  "Регионални служби" СГКК Габрово Главен експерт СПК подал в срок
136 Ивелина Петкова Дончева "Регионални служби" СГКК Габрово Старши експерт АО подал в срок
137 Иванка Лазарова Димитрова  "Регионални служби" СГКК Габрово Старши експерт СПК  подал в срок
138 Антоанета Тодорова Тотева "Регионални служби" СГКК Габрово Младши експерт АО подал в срок
139 Цветанка Христова Няголова  "Регионални служби" СГКК Габрово Младши експерт АО подал в срок
140 Надежда Маринова Джутева "Регионални служби" СГКК Габрово Младши експерт АО подал в срок
141 Искра Мичева Радионова  "Регионални служби" СГКК Габрово Главен специалист АО подал в срок
142 Костадин Великов Костадинов "Регионални служби" СГКК Добрич Началник на отдел подал в срок
143 Златко Тодоров Стоянов  "Регионални служби" СГКК Добрич Главен експерт АО подал в срок
144 Милена Венелинова Терзиева  "Регионални служби" СГКК Добрич Главен експерт СПК  подал в срок
145 Кънчо Стефанов Великов  "Регионални служби" СГКК Добрич Старши експерт СПК  подал в срок
146 Веселина Иванова Костова "Регионални служби" СГКК Добрич Старши експерт АО подал в срок
147 Павлина Милева Илиева  "Регионални служби" СГКК Добрич Старши експерт АО подал в срок
148 Славка Тодорова Николова "Регионални служби" СГКК Добрич Старши експерт АО подал в срок
149 Димитричка Спасова Господинова  "Регионални служби" СГКК Добрич Старши експерт АО подал в срок
150 Никола Димов Сърбов  "Регионални служби" СГКК Добрич Главен специалист СПК подал в срок
151 Славка Павлова Недева  "Регионални служби" СГКК Добрич Главен специалист архив и АО подал в срок
152 Параскев Йорданов Маринов  "Регионални служби" СГКК Добрич Главен специалист АО  подал в срок
153 Величка Колева Богданова  "Регионални служби" СГКК Добрич Главен специалист АО  подал в срок
154 Стоянка Колева Алексиева  "Регионални служби" СГКК Добрич Главен специалист АО  подал в срок
155 Стайко Димитров Стайков  "Регионални служби" СГКК Кърджали Началник на отдел подал в срок
156 Николинка Делчева Кючукова  "Регионални служби" СГКК Кърджали Главен експерт геодезически дейности подал в срок
157 Саша Давидова Зафирова  "Регионални служби" СГКК Кърджали Старши експерт СПК подал в срок
158 Лада Димова Милушева  "Регионални служби" СГКК Кърджали Главен специалист СПК подал в срок
159 Снежана Димова Кисьова "Регионални служби" СГКК Кърджали Главен специалист СПК подал в срок
160 Златка Андреева Боюклиева  "Регионални служби" СГКК Кърджали Главен специалист архив   подал в срок
161 Теодора Николова Кючукова  "Регионални служби" СГКК Кърджали Главен специалист АО подал в срок
162 Антон Николов Младенов  "Регионални служби" СГКК Кюстендил Началник на отдел подал в срок
163 Ралица Симова Лефтерова "Регионални служби" СГКК Кюстендил Старши експерт СПК подал в срок
164 Теодора Иванова Граховска  "Регионални служби" СГКК Кюстендил Старши експерт СПК подал в срок
165 Здравка Банева Радева  "Регионални служби" СГКК Кюстендил Старши експерт геодезически дейности подал в срок
166 Румен Славчов Радков "Регионални служби" СГКК Кюстендил Главен специалист АО подал в срок
167 Детелина Кирилова Василева  "Регионални служби" СГКК Кюстендил Главен специалист архив  подал в срок
168 Десислава Стефанова Начева   "Регионални служби" СГКК Кюстендил Главен специалист АО подал в срок
169 Михаил Стоянов Киров  "Регионални служби" СГКК Ловеч Началник на отдел  подал в срок
170 Десислава Нанкова Калчева  "Регионални служби" СГКК Ловеч Главен експерт геодезически дейности подал в срок
171 Виолина Венциславова Симеонова "Регионални служби" СГКК Ловеч Старши експерт геодезически дейности подал в срок
172 Светослав Миленов Мишев "Регионални служби" СГКК Ловеч Старши експерт геодезически дейности подал в срок
173 Николай Стоянов Бляхов  "Регионални служби" СГКК Ловеч Старши експерт СПК подал в срок
174 Младен Тодоров Маринов "Регионални служби" СГКК Ловеч Старши експерт СПК подал в срок
175 Васил Стефанов Кръстев  "Регионални служби" СГКК Ловеч Старши експерт СПК подал в срок
176 Боряна Павлова Горанова  "Регионални служби" СГКК Ловеч Старши експерт АО подал в срок
177 Людмила Иванова Караджунска  "Регионални служби" СГКК Ловеч Старши експерт АО подал в срок
178 Венета Георгиева  Бешкова "Регионални служби" СГКК Ловеч Старши експерт АО подал в срок
179 Полина Станиславова Тодорова "Регионални служби" СГКК Ловеч Младши експерт СПК подал в срок
180 Маргарита Йозова Цонева "Регионални служби" СГКК Ловеч Главен специалист архив  подал в срок
181 Геновева Савова Мишева  "Регионални служби" СГКК Ловеч Главен специалист АО подал в срок
182 Тотка Маринова Колева  "Регионални служби" СГКК Ловеч Главен специалист СПК подал в срок
183 Камелия Тодорова Гълчанова  "Регионални служби" СГКК Монтана Началник на отдел подал в срок
184 Антина Бориславова Пирдопска - Фонина  "Регионални служби" СГКК Монтана Главен експерт СПК подал в срок
185 Камелия Йорданова Кръстева  "Регионални служби" СГКК Монтана Главен експерт  АО  подал в срок
186 Соня Милкова Еленкова  "Регионални служби" СГКК Монтана Старши експерт СПК подал в срок
187 Ангел Михайлов Николов  "Регионални служби" СГКК Монтана Старши експерт геодезически дейности подал в срок
188 Лучия Дамянова Данова  "Регионални служби" СГКК Монтана Младши експерт СПК подал в срок
189 Веселин Цветанов Данов  "Регионални служби" СГКК Монтана Главен специалист СПК подал в срок
190 Румен Кузов Касандров "Регионални служби" СГКК Пазарджик Началник на отдел подал в срок
191 Иван Георгиев Паунов  "Регионални служби" СГКК Пазарджик Главен експерт СПК подал в срок
192 Йордан Димитров Гаджев  "Регионални служби" СГКК Пазарджик Старши експерт СПК подал в срок
193 Георги Неделчев Якимов  "Регионални служби" СГКК Пазарджик Старши експерт АО подал в срок
194 Галина Стефанова Рашкова "Регионални служби" СГКК Пазарджик Главен специалист архив подал в срок
195 Лиляна Георгиева Морунова  "Регионални служби" СГКК Пазарджик Главен специалист СПК подал в срок
196 Мария Атанасова Пенчева  "Регионални служби" СГКК Пазарджик Главен специалист АО подал в срок
197 Любомир Валентинов Стойчев "Регионални служби" СГКК Пазарджик Главен специалист АО подал в срок
198 Марийка Костадинова Минтова  "Регионални служби" СГКК Перник Началник на отдел подал в срок
199 Снежана Николова Галева  "Регионални служби" СГКК Перник Главен експерт СПК подал в срок
200 Мая Златкова Сергиева  "Регионални служби" СГКК Перник Старши експерт СПК подал в срок
201 Евгени Антонов Евродимов  "Регионални служби" СГКК Перник Младши експерт СПК подал в срок
202 Мария Костадинова Пенева  "Регионални служби" СГКК Перник Главен специалист АО подал в срок
203 Валентина Ананиева Стефанова  "Регионални служби" СГКК Плевен Началник на отдел подал в срок
204 Боряна Стефанова Иванова  "Регионални служби" СГКК Плевен Главен експерт СПК подал в срок
205 Дамян Иванов Петков  "Регионални служби" СГКК Плевен Старши експерт геодезически дейности подал в срок
206 Павлина Кръстева Иванова  "Регионални служби" СГКК Плевен Старши експерт СПК подал в срок
207 Ирен Славей Цонкова  "Регионални служби" СГКК Плевен Старши експерт СПК подал в срок
208 Десислава Дамянова Валентинова  "Регионални служби" СГКК Плевен Младши експерт СПК подал в срок
209  Анелия Иванова Ангелова "Регионални служби" СГКК Плевен Младши експерт АО  подал в срок
210 Павел Йорданов Йорданов  "Регионални служби" СГКК Плевен Младши експерт геодезически дейности подал в срок
211 Божидар Христов Петров  "Регионални служби" СГКК Плевен Главен специалист геодезически дейности подал в срок
212 Никола Райчев Бадев  "Регионални служби" СГКК Пловдив Началник на отдел подал в срок
213 Валери Спасов Кастелов  "Регионални служби" СГКК Пловдив Главен експерт СПК подал в срок
214 Христо Стоянов Стайков  "Регионални служби" СГКК Пловдив Главен експерт АО подал в срок
215 Мария Христова Павлова  "Регионални служби" СГКК Пловдив Главен експерт геодезически дейности подал в срок
216 Димитър Христов Мутафчиев  "Регионални служби" СГКК Пловдив Старши експерт СПК подал в срок
217 Емилия Василева Шидерова "Регионални служби" СГКК Пловдив Старши експерт СПК подал в срок
218 Костадин Митков Трампов  "Регионални служби" СГКК Пловдив Старши експерт АО подал в срок
219 Нина Банова Видолова  "Регионални служби" СГКК Пловдив Старши експерт АО подал в срок
220 Антоанета Димитрова Желязкова  "Регионални служби" СГКК Пловдив Младши експерт АО подал в срок
221 Милена Миланова Миланова  "Регионални служби" СГКК Пловдив Младши експерт АО подал в срок
222 Диана Атанасова Добрева  "Регионални служби" СГКК Пловдив Младши експерт СПК  подал в срок
223 Илия Шерев Щерев  "Регионални служби" СГКК Пловдив Главен специалист СПК  подал в срок
224 Милка Димитрова Горчева  "Регионални служби" СГКК Пловдив Главен специалист архив подал в срок
225 Евгения Димитрова Лозанова "Регионални служби" СГКК Пловдив Главен специалист АО подал в срок
226 Деян Атанасов Гогалчев  "Регионални служби" СГКК Пловдив Главен специалист АО подал в срок
227 Румяна Филипова Влахова  "Регионални служби" СГКК Пловдив Главен специалист АО подал в срок
228 Мария Георгиева Божкова  "Регионални служби" СГКК Пловдив Главен специалист АО подал в срок
229 Елена Иванова Узунова  "Регионални служби" СГКК Пловдив Главен специалист АО подал в срок
230 Веселин Петров Христов  "Регионални служби" СГКК Разград Началник на отдел подал в срок
231 Анета Колева Гьокова "Регионални служби" СГКК Разград Главен експерт СПК подал в срок
232 Ганчо Димитров Петров "Регионални служби" СГКК Разград Главен експерт геодезически дейности подал в срок
233 Румяна Белчева Димитрова  "Регионални служби" СГКК Разград Главен специалист АО  подал в срок
234 Христина Савова Добрева "Регионални служби" СГКК Разград Главен специалист АО  подал в срок
235 Магдалена Ангелова Тодорова "Регионални служби" СГКК Русе Началник на отдел подал в срок
236 Иван Николов Саджаклиев  "Регионални служби" СГКК Русе Главен експерт СПК подал в срок
237 Мариана Димова Горанова  "Регионални служби" СГКК Русе Главен експерт геодезически дейности подал в срок
238 Кристиан Димитров Дацев  "Регионални служби" СГКК Русе Старши експерт АО  подал в срок
239 Богомил Николов Джамбазов  "Регионални служби" СГКК Русе Младши експерт геодезически дейности подал в срок
240 Нели Цанева Букурова "Регионални служби" СГКК Русе Главен специалист архив и АО  подал в срок
241 Полина Божидарова Ганева  "Регионални служби" СГКК Русе Главен специалист архив и АО  подал в срок
242 Красимир Николов Крумов "Регионални служби" СГКК Силистра Началник на отдел подал в срок
243 Веселин Жеков Железов "Регионални служби" СГКК Силистра Главен експерт АО подал в срок
244 Галя Иванова Ганева  "Регионални служби" СГКК Силистра Старши експерт АО подал в срок
245 Недялка Иванова Кирова  "Регионални служби" СГКК Силистра Главен специалист СПК подал в срок
246 Недялка Петрова Атанасова "Регионални служби" СГКК Силистра Главен специалист АО подал в срок
247 Надежда Кръстева Николова  "Регионални служби" СГКК Силистра Главен специалист АО подал в срок
248 Валя Христова Русева "Регионални служби" СГКК Силистра Главен специалист АО и А подал в срок
249 Никола Тодоров Терзиев  "Регионални служби" СГКК Сливен Началник на отдел подал в срок
250 Веска Йорданова Колева "Регионални служби" СГКК Сливен Главен експерт АО подал в срок
251 Десислава Дончева Георгиева "Регионални служби" СГКК Сливен Старши експерт АО подал в срок
252 Мария Михайлова Желева  "Регионални служби" СГКК Сливен Старши експерт АО подал в срок
253 Стефан Господинов Шопов  "Регионални служби" СГКК Сливен Старши експерт АО подал в срок
254 Руси Манчев Манчев "Регионални служби" СГКК Сливен Старши експерт геодезически дейности подал в срок
255 Тихомир Иванов Тодоров "Регионални служби" СГКК Сливен Младши експерт СПК подал в срок
256 Ивелина Радостинова Цонева-Петрова "Регионални служби" СГКК Сливен Младши експерт АО  подал в срок
257 Ваня Драгиева Маркова "Регионални служби" СГКК Сливен Младши експерт АО  подал в срок
258 Дженка Маркова Тодорова  "Регионални служби" СГКК Сливен Главен специалист архив  подал в срок
259 Цанко Антимов Карабов  "Регионални служби" СГКК Смолян Началник на отдел подал в срок
260 Илия Райчев Станчев  "Регионални служби" СГКК Смолян Главен експерт  АО подал в срок
261 Иван Семов Семов "Регионални служби" СГКК Смолян Младши експерт  АО подал в срок
262 Марчо Атанасов Тунев  "Регионални служби" СГКК Смолян Главен специалист СПК подал в срок
263 Борис Кръстев Узунов "Регионални служби" СГКК Смолян Главен специалист геодезически дейности  подал в срок
264 Лейле Мехмедова Кичукова  "Регионални служби" СГКК Смолян Главен специалист АО  подал в срок
265 Катя Василева Божкова  "Регионални служби" СГКК Смолян Главен специалист АО  подал в срок
266 Ана Иванова Григорова  "Регионални служби" СГКК Смолян Главен специалист АО  подал в срок
267 Соня Андонова Тодорова  "Регионални служби" СГКК Смолян Главен специалист Архив подал в срок
268 Недялка Петрова Перпериева  "Регионални служби" СГКК Смолян Главен специалист Архив подал в срок
269 Мария Василева Кикьова "Регионални служби" СГКК Смолян Специалист АО подал в срок
270 Станислава Кирилова Динкова  "Регионални служби" СГКК София Началник на отдел подал в срок
271 Снежина Велинова Петрова  "Регионални служби" СГКК София Главен експерт СПК подал в срок
272 Валентина Некулова Димитрова  "Регионални служби" СГКК София Главен експерт АО подал в срок
273 Калинка Върбанова Лилова "Регионални служби" СГКК София Главен експерт АО подал в срок
274 Мариус Вълчев Йолов  "Регионални служби" СГКК София Старши експерт СПК подал в срок
275 Татяна Николова Малджанска  "Регионални служби" СГКК София Старши експерт СПК подал в срок
276 Вера Цветкова Хрисчева  "Регионални служби" СГКК София Старши експерт СПК подал в срок
277 Силвия Ангелова Кънчева "Регионални служби" СГКК София Старши експерт СПК подал в срок
278 Йордан Цветков Вълчев "Регионални служби" СГКК София Старши експерт СПК подал в срок
279 Росен Марков Борисов  "Регионални служби" СГКК София Старши експерт СПК подал в срок
280 Златина Живкова Стоянова "Регионални служби" СГКК София Старши експерт СПК подал в срок
281 Татяна Христова Хундилова "Регионални служби" СГКК София Старши експерт СПК подал в срок
282 Симеон Антонов Стоянов  "Регионални служби" СГКК София Старши експерт АО подал в срок
283 Диана Петрова Димитрова  "Регионални служби" СГКК София Старши експерт АО подал в срок
284 Юлия Славкова Пиперкова "Регионални служби" СГКК София Старши експерт АО подал в срок
285 Божидар Йорданов Трайчев  "Регионални служби" СГКК София Старши експерт АО подал в срок
286 Златка Живова Иванова "Регионални служби" СГКК София Старши експерт АО подал в срок
287 Жасмина Димитрова Велчева  "Регионални служби" СГКК София Младши експерт АО подал в срок
288 Мариела Николаева Николова  "Регионални служби" СГКК София Младши експерт АО подал в срок
289 Владимир Илиянов Пейчев "Регионални служби" СГКК София Младши експерт АО подал в срок
290 Ралица Стоятелова Пъхкова "Регионални служби" СГКК София Младши експерт АО подал в срок
291 Пролетина Иванова Караджова "Регионални служби" СГКК София Младши експерт АО подал в срок
292 Маргарита Георгиева Симитчиева "Регионални служби" СГКК София Младши експерт АО подал в срок
293 Теодора Пламенова Петкова "Регионални служби" СГКК София Младши експерт АО подал в срок
294 Нина Славчова Дойчинова "Регионални служби" СГКК София Младши експерт СПК  подал в срок
295 Гергана Станимирова Стефанова "Регионални служби" СГКК София Младши експерт СПК  подал в срок
296 Милена Валентинова Андонова "Регионални служби" СГКК София Главен специалист СПК  подал в срок
297 Мария Станкова Бонева "Регионални служби" СГКК София Главен специалист СПК  подал в срок
298 Любомира Даниелова Капитанска "Регионални служби" СГКК София Старши специалист АО подал в срок
299 Мила Руменова Пиралкова "Регионални служби" СГКК София Старши специалист АО подал в срок
300 Радослав Атанасов Грънчаров "Регионални служби" СГКК София Специалист АО подал в срок
301 Мария Бисерова Лумова "Регионални служби" СГКК София Специалист АО подал в срок
302 Иванка Тошкова Андонова "Регионални служби" СГКК София Специалист АО подал в срок
303 Даниела Димитрова Станева "Регионални служби" СГКК София Специалист АО подал в срок
304 Наум Наумов Николов "Регионални служби" СГКК София Специалист АО подал в срок
305 Силвия Руменова Иванова "Регионални служби" СГКК София Специалист СПК подал в срок
306 Светослав Павлинов Наков "Регионални служби" СГКК София област Началник на отдел подал в срок
307 Петър Димитров Петров  "Регионални служби" СГКК София област Главен експерт СПК подал в срок
308 Емил Георгиев Лазев  "Регионални служби" СГКК София област Главен експерт геодезически дейности подал в срок
309 Мая Иванова Харачерева  "Регионални служби" СГКК София област Старши експерт СПК подал в срок
310 Петър Иванов Джунев  "Регионални служби" СГКК София област Старши експерт СПК подал в срок
311 Иванка Георгиева Ценкова  "Регионални служби" СГКК София област Старши експерт СПК подал в срок
312 Антоанета Андонова Йовева  "Регионални служби" СГКК София област Старши експерт СПК подал в срок
313 Светла Димитрова Христова  "Регионални служби" СГКК София област Старши експерт АО подал в срок
314 Татяна Димитрова Деянова  "Регионални служби" СГКК София област Главен специалист Архив и АО подал в срок
315 Дияна Иванова Балева  "Регионални служби" СГКК Ст.Загора Началник на отдел подал в срок
316 Надка Тенева Тодорова  "Регионални служби" СГКК Ст.Загора Главен експерт СПК подал в срок
317 Веселка Янкова Иванова  "Регионални служби" СГКК Ст.Загора Старши експерт СПК подал в срок
318 Галина Куманова Авджиева  "Регионални служби" СГКК Ст.Загора Старши експерт СПК подал в срок
319 Десислава Йорданова Александрова  "Регионални служби" СГКК Ст.Загора Старши експерт геодезически дейности подал в срок
320 Донка Кънева Славова "Регионални служби" СГКК Ст.Загора Старши експерт АО  подал в срок
321 Стела Николаева Петкова  "Регионални служби" СГКК Ст.Загора Главен специалист архив  подал в срок
322 Зорница Михайлова Желева  "Регионални служби" СГКК Ст.Загора Специалист АО  подал в срок
323 Красимира Василева Еленчева-Каранейчева "Регионални служби" СГКК Ст.Загора Специалист АО  подал в срок
324 Рени Пейчева Митева  "Регионални служби" СГКК Търговище Началник на отдел подал в срок
325 Фатме Салиева Ахмедова  "Регионални служби" СГКК Търговище Главен експерт АО подал в срок
326 Нериман Юсеинова Ахмедова  "Регионални служби" СГКК Търговище Младши експерт АО подал в срок
327 Александър Валериев Алексиев "Регионални служби" СГКК Търговище Главен специалист геодезически дейности подал в срок
328 Стоянка Йорданова Радева  "Регионални служби" СГКК Търговище Главен специалист СПК подал в срок
329 Бистра Стойчева Бончева "Регионални служби" СГКК Търговище Главен специалист АО подал в срок
330 Валентина Господинова Трайкова  "Регионални служби" СГКК Хасково Началник на отдел подал в срок
331 Теменужка Петкова Тенева  "Регионални служби" СГКК Хасково Главен експерт СПК подал в срок
332 Иванка Стайкова Топчиева  "Регионални служби" СГКК Хасково Главен експерт АО подал в срок
333 Павлина Иванова Бонева  "Регионални служби" СГКК Хасково Старши експерт АО подал в срок
334 Димитър Бориславов Димитров "Регионални служби" СГКК Хасково Старши експерт АО подал в срок
335 Катя Николова Траянова  "Регионални служби" СГКК Хасково Главен специалист АО подал в срок
336 Живка Бранимирова Стефанова  "Регионални служби" СГКК Хасково Главен специалист АО подал в срок
337 Милена Янчева Атанасова  "Регионални служби" СГКК Хасково Главен специалист АО подал в срок
338 Светлозар Белчев Василев  "Регионални служби" СГКК Шумен Началник на отдел подал в срок
339 Йовко Иванов Йовчев  "Регионални служби" СГКК Шумен Главен експерт СПК подал в срок
340 Милен Христов Миланов  "Регионални служби" СГКК Шумен Старши експерт СПК подал в срок
341 Петина Андреева Петрова  "Регионални служби" СГКК Шумен Старши експерт СПК подал в срок
342 Виолина Любомирова Гичева "Регионални служби" СГКК Шумен Старши експерт СПК подал в срок
343 Димитър Василев Димитров  "Регионални служби" СГКК Шумен Старши експерт АО  подал в срок
344 Юджел Фикрет Али  "Регионални служби" СГКК Шумен Старши експерт АО  подал в срок
345 Дарин Юлианов Йорданов  "Регионални служби" СГКК Шумен Старши експерт АО  подал в срок
346 Кипра Тодорова Радославова  "Регионални служби" СГКК Шумен Старши експерт АО  подал в срок
347 Румяна Стойнова Христова-Русева  "Регионални служби" СГКК Ямбол Началник на отдел подал в срок
348 Янка Иванова Златарова  "Регионални служби" СГКК Ямбол Главен експерт АО подал в срок
349 Елита Живкова Тенева  "Регионални служби" СГКК Ямбол Главен експерт СПК подал в срок
350 Петя Желева Георгиева  "Регионални служби" СГКК Ямбол Старши експерт  АО  подал в срок
351 Камен Йорданов Карастоянов  "Регионални служби" СГКК Ямбол Старши експерт архив и АО  подал в срок
352 Галена Борисова Блажева Колева  "Регионални служби" СГКК Ямбол Младши експерт АО подал в срок
353 Пенка Иванова Минчева  "Регионални служби" СГКК Ямбол Главен специалист архив подал в срок
354 Боряна Василева Иванова  "Регионални служби" СГКК Ямбол Главен специалист АО подал в срок