Работни места

Обава за Младши експерт, Дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, отдел „Специализирани карти“

 

Обава за Младши експерт

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността:

Младши експерт, Дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, отдел „Специализирани карти“

 

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Обява за конкурс за длъжността Финансов контрольор

Обява за Финансов контрольор

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Финансов контрольор

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Магистър”,

1.2. Професионална област – Социални, стопански и правни науки.;

Обява за конкурс за длъжността Вътрешен одитор, Адм. звено: Звено "Вътрешен одит",

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Вътрешен одитор

Административно звено: Вътрешен одит”

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Светозар Спасов Карафезов

2. Радостин Руменов Първанов

Обява за Главен експерт

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Юлия Славчева Благоева