Работни места

Обява за Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

Обява за Младши експерт

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“;