Работни места

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас,

Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас,

 

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол,

Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол,

 

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Началник на сектор „София-Север“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

Обява за Началник на Сектор

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на сектор „София-Север“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

 

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,

Началник на сектор „София-Запад“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

Началник на Сектор

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на сектор „София-Запад“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

 

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,

Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Шумен,

Началник на СГКК

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Шумен,

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,

1.2. Професионална област – Геодезия;

Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Хасково

Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра"   

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Хасково

 

с изисквания, както следва:

Младши експерт АО, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Монтана,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено:  Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана, специализирана администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър

Име, презиме и фамилия на кандидата

Младши експерт АО, сектор „София-Север“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: сектор София-Север, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Началник на сектор „Административен“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на сектор

Административно звено: сектор „Административен“, СГКК София,

специализирана администрация при АГКК 

 

Главен експерт в отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт  

Административно звено: отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“. 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Йоанна Георгиева Казакова

Началник на отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на отдел

Административно звено: отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата