Работни места

Обява за конкурси по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за заемане на длъжности с изисквания, както следва:

 

Длъжност

Адм. звено

Обява за конкурс

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Добрич, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК