Работни места

Младши експерт - Създаване и поддържане на кадастъра-Служба по геодезия, картография и кадастър Шумен

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт СПК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Шумен, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Анелия Русева Димитрова

 

Старши експерт-Отдел: „Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти”

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

Административно звено: отдел „Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Моника Павлова Андреева

Младши експерт- Отдел: „Международно сътрудничество и проекти”

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт

Административно звено: отдел „Международно сътрудничество и проекти“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Диана Розалинова Хубенова