Работни места

Обява за конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР  

ОБЯВЯВА КОНКУРС по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за заемане на длъжност с изисквания, както следва:

 

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен