Работни места

Обява за конкурс на основание (ЗДСл) и (НПКДСл) -12.05.2016

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

Административно звено: отдел „Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти”, Дирекция „Кадастрална и специализирани карти”.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Бистра Рангелова Михайлова

Обява за конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл)

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжности с изисквания, както следва:  

Обява за конкурс -14.03.2016

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати