Работни места

Обява за конкурс -11.07.2016 г.

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжности с изисквания, както следва:  

Длъжност

Адм. звено

Обява за конкурс - 22.06.2016г.

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати За длъжност: Юрисконсулт

Административно звено: отдел „Правен и нормативна уредба“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Агенция по геодезия, картография и кадастър 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Данаил Цанев Ангелов