Работни места

Обява за конкурси по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел «Геоинформационни системи», дирекция „Геодезия, картография и геоинформационни системи”, АГКК