Работни места

Обява за конкурс на основание ЗДСл и НПКДСл Началник на отдел/Началник на СГКК

 

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжност с изисквания, както следва: 

Длъжност

Адм. звено

Обява за конкурс на основание ЗДСл и НПКДСл

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Шумен, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Юмер Мустафа Мустафа