Работни места

Обява за конкурс - 17.08.2016г.

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжности с изисквания, както следва:

Обява за конкурс -11.07.2016 г.

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Служител по сигурността на информацията

Агенция по геодезия, картография и кадастър