Работни места

Обява за Главен експерт

Обява за Главен експерт

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Главен експерт в отдел „Специализирани карти”, дирекция „Кадастрална и специализирани карти”,

 

С изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „бакалавър“,

Конкурс за Старши юрисконсулт

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши юрисконсулт

Административно звено: отдел „Обществени поръчки и договори“, дирекция „Административно-правно обслужване“

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Ирина Бойкова Стоименова

2. Светлана Бориславова Коева