Работни места

Обява за конкурс за Младши експерт - Административно обслужване-Служба по геодезия, картография и кадастър Пловдив

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт АО

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Пловдив, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Теодора Кузманова Атанасова-Чолакова

Обява за конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Съобщение за промяна на датата за провеждане на конкурс за длъжността „Главен секретар” на Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

Конкурсната комисия за провеждане на конкурса за длъжността „Главен секретар” на Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява допуснатите до участие кандидати за промяна на датата за провеждане на конкурса, първоначално обявена за 11.05.2015г., като определя нова дата 12.05.2015 г.