Работни места

Обява за Началник на отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“

Обява за Началник на отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на отдел  „Преобразуване на планове, карти и регистри", дирекция  „Геодезия, картография и кадастър“,  с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: