Работни места

Обява за конкурс - 22.06.2016г.

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжности с изисквания, както следва:  

Длъжност

Адм. звено