Работни места

Обява за конкурс - 28.10.2016г. Началник на отдел/Началник на СГКК-Разград

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Разград, специализирана администрация при АГКК. 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Ганчо Димитров Петров

Обява за конкурс - 27.10.2016 за няколко позиции

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

Административно звено: отдел „Управление на собствеността и логистика”/УСЛ/, дирекция „Финансово-стопанско управление”/ФСУ/

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Велизар Тошков Тошев