Работни места

Обява за конкурс - 14.09.2016г. за няколко позиции

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжности с изисквания, както следва:

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Обява за конкурс - 17.08.2016г.

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт, отдел „Планиране и специализирани дейности“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

1. Тоня Радостинова Раева

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на16.09.2016г. от 10.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

Председател на конкурсната комисия:    / п /

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт, отдел „Планиране и специализирани дейности“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

 

Няма недопуснати кандидати.

 

Председател на конкурсната комисия:    / п /

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“, Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ София, главна дирекция „Регионални служби“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

1. Христина Енева Димитрова-Недялкова

2. Ралица Евгениева Янкова

3. Весела Николаева Илчева

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на16.09.2016г. от 10.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

Председател на конкурсната комисия:    / п /

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“, Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ София, главна дирекция „Регионални служби“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

 

Няма недопуснати кандидати.

 

Председател на конкурсната комисия:    / п /

 

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Юрисконсулт, отдел „Правен и нормативна уредба“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

1. Ивелина Веселинова Колева

2. Ангел Тодоров Димитров

3. Николина Иванова Гарванска

4. Антония Мирославова Котларска

5. Христина Николаева Коемджиева

6. Бистра Георгиева Павлова

7. Петя Петьова Боянова

8. Мария Александрова Халачева

9. Дирухи Крикор Топакбашиян

10. Петя Стефанова Петкова

11. Илиян Илиев Илиев

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на16.09.2016г. от 10.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

Председател на конкурсната комисия:    / п /

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжности с изисквания, както следва:

Обява за конкурс -11.07.2016 г.

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Служител по сигурността на информацията

Агенция по геодезия, картография и кадастър