Skip to main content

Проект "Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК"

 

 

Проект: „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, Административен договор № BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“

 

     

    Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

    slogan bg