Проект техническа помощ за подобряване на организацията на обслужването гражданите и другите потребители с кадастрална информация в Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Р България