Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Contract status: 
Затворена
Прекратена- обособена позиция 2

 

„Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“

Обособена позиция № 2 „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

 

Преписка АОП № 01055-2018-0001

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 10.09.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 11.09.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

AttachmentDateSize
File Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-72-26.01.2018 26/01/18236.56 KB
File Решение за прекратяване № РД-19-1-13.03.2018_Обособена позиция № 2 ОПДУ-ИС. 13/03/18428.91 KB
File Решение за одобряване на Обявление за измение № РД-19-1-24.08.2018 г. 29/08/18293.7 KB
File Разяснение по постъпило запитване_изх. № 99-466-31.08.2018 31/08/18179.12 KB
File Уведомление 99-466-13.09.2018 за спиране на действията по процедурата 14/09/18178.18 KB
File Информация при производство по обжалване ОПДУ-ИС 18/09/18151.12 KB
File Обявление за възложена поръчка 17/12/181.98 MB
File Уведомление за възобновяване на процедурата-АОП № 01055-2018-0001 22/08/19124.84 KB
File Протокол ОПДУ - 25.09.2019 25/09/191016.57 KB
File Съобщение ОПДУ-21,10,2019 21/10/19278.42 KB
File Протокол 2 ОПДУ -21,10-2019 21/10/19751.95 KB

Основни документи

Номер: 17245
Датаsort icon Име Описание Размер
16.01.2018 obyavleniezaporchkaoves.pdf Обявление за поръчка_ОВЕС 166.01 KB
16.01.2018 obyavleniezaporchkaopduis.pdf Обявление за поръчка_OPDU_IS 907.16 KB
16.01.2018 dokumentaciyaopduisp.pdf Документация_OPDU_IS_P 1.92 MB
16.01.2018 prilozheniei-tehnicheskaspecifikaciya-obosobenapoziciya1opduis.pdf Приложение I - Техническа спецификация - Обособена позиция 1_OPDU_IS 1.29 MB
16.01.2018 prilozhenieii-metodikazaocenka-obosobenapoziciya1opduis.pdf Приложение II - Методика за оценка - Обособена позиция 1_OPDU_IS 177.32 KB
16.01.2018 prilozhenieiii-tehnicheskaspecifikaciya-obosobenapoziciya2opduis.pdf Приложение III - Техническа спецификация - Обособена позиция 2_OPDU_IS 402.57 KB
16.01.2018 prilozhenieiv-metodikazaocenka-obosobenapoziciya2opduis.pdf Приложение IV - Методика за оценка - Обособена позиция 2_OPDU_IS 308.39 KB
16.01.2018 prilozheniev-proektdogovorobosobenapoziciya1opduis.pdf Приложение V - Проект Договор Обособена позиция 1_OPDU_IS 321.02 KB
16.01.2018 prilozhenievi-proektdogovorobosobenapoziciya2opduis.pdf Приложение VI - Проект Договор Обособена позиция 2_OPDU_IS 324.89 KB
16.01.2018 resheniezaotkrivanenaproceduraopduis.pdf Решение за откриване на процедура_OPDU_IS 372.18 KB
16.01.2018 obrazcikmdokumentaciyataopduis.zip Образци към документацията_OPDU_IS 779.36 KB
31.08.2018 espd-requesteedop.zip Единен европеййски документ за обществени поръчки 94.35 KB

Допълнителни документи

Дата Name Описание Size
21.10.2019 saob6tenie_opdu_zal.pdf Съобщение ОПДУ-21,10,2019 278.42 KB
21.10.2019 protokolo_2_opdu_zal.pdf Протокол 2 ОПДУ -21,10-2019 751.95 KB