Skip to main content

Указания за изискванията при приемане на Работна геодезическа основа, създадена чрез използване на кинематични ГНСС измервания

Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи, утвърдени със Заповед РД-13-50/08.03.2012г.

Subscribe to УКАЗАНИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ

slogan bg