Skip to main content

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, област Варна

З А П О В Е Д

№ РД-20-4(2)/04.11.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД-2600-396/27.10.2021 г. (наш рег. № 09-3 (128)/ 29.10.2021 г.) на кмета на община Вълчи дол, област Варна

ДОПЪЛВАМ:

    Заповед № РД-13-252/07.11.2017 г., допълнена и изменена със Заповеди №№РД-13-224/05.09.2018 г., РД-13-224(1)/18.07.2019 г., РД-13-224(2)/27.11.2019 г., РД-20-4 /20.04.2021 г. и РД-20-4(1) /25.06.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1 след думите Антония Красимирова Ганева – главен експерт в дирекция УТОС, се добавя следното лице:
•    Полина Политова Великова – специалист в дирекция УТОС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Вълчи дол, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и община Вълчи дол.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.        
                    

                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д

№ РД-20-4(1)-25.06.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД2600-187/18.06.2021 г. (наш рег. №09-3(72)/ 21.06.2021 г.) на г-жа Пепа Пенчева – в.и.д. кмет на община Вълчи дол

ИЗМЕНЯМ
    Заповед № РД-13-252/07.11.2017 г., допълнена и изменена със Заповеди №РД-13-224/05.09.2018 г., №РД-13-224(1)/18.07.2019 г., №РД-13-224(2)/27.11.2019 г. и №РД-20-4/20.04.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

    § 1. В т. 1 се прави следното изменение:
    1. Думите „Доника Здравкова Георгиева – специалист в дирекция УТОС“, се заличават. 
    § 2. Да се прекрати достъпът на Доника Здравкова Георгиева до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на АГКК.

    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Вълчи дол, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и Община Вълчи дол.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.    

                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д

№ РД-20-4 / 20.04.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД-2600-107/07.04.2021 г. (наш рег. № 09-3 (50)/ 12.04.2021 г.) на кмета на община Вълчи дол

ДОПЪЛВАМ

    Заповед № РД-13-252/07.11.2017 г., допълнена и изменена със Заповеди № РД-13-224/05.09.2018 г. и № РД-13-224(1)/18.07.2019 г. и № РД-13-224(2)/27.11.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1 след думите „Доника Здравкова Георгиева – специалист  в дирекция УТОС“, се добавя следното лице, а именно:
•    Антония Красимирова Ганева – главен експерт в дирекция „УТОС“.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Вълчи дол, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и Община Вълчи дол.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.        
                    

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-224_2-27.11.2019 г.  

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, писмо изх. № РД-2600-348/21.11.2019 г. и Заповед № 1324 от 21.11.2019 г. на кмета на община Вълчи дол, обл. Варна (наш. рег. № 09-4/195/ от 21.11.2019 г.)

Д О П Ъ Л В А М

Заповед на изпълнителния директор на АГКК № РД-13-252 от 07.11.2019 г., изменена със Заповеди №№ РД-13-224 от 05.09.2019г. и РД-13-224/1/ от 18.07.2019 г.

            Параграф единствен: В т. 1 се добавя още едно оправомощено лице, а именно:

            „Доника Здравкова Георгиева – специалист в дирекция УТ ОС“, имейл: Виж имейла..., тел. 0879331656, адрес Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1, сл. тел. 05131 23-15, 05131 23-16.            

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Вълчи дол, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Вълчи Дол.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                                          

                                                                                    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№ .РД-13-224_1/18.07.2019 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Заповед № 809 от 16.07.2019 г. на кмета на община Вълчи дол, област Варна

ИЗМЕНЯМ

          Заповед № РД-13-252 от 07.11.2017 г., изменена със Заповед № РД-13-224 от 05.09.2018 г., както следва:

 

            § 1. В раздел I, се правят следните изменения и допълнения:

            Думите „Димка Добрева Пенчева – гл. експерт в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ се заменят с „Мария Стефанова Иванова-Витанова – гл. специалист в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“.

            § 2. Да се прекрати достъпа на Димка Добрева Пенчева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Мария Стефанова Иванова-Витанова до КАИС.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на Мария Стефанова Иванова-Витанова, на кмета на Община Вълчи дол, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Вълчи Дол.

             Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                

           

                                       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                        ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

(Съгласно Заповед № РД-13-121/14.06.2019 г.

 на изпълнителния директор на АГКК)

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-224/05.09.2018 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Заповед № 943 от 16.08.2018 г. на кмета на община Вълчи дол, област Варна

 

ИЗМЕНЯМ

Заповед № РД-13-252 от 07.11.2017 г., както следва:

            Параграф единствен: В раздел I, се правят следните изменения и допълнения:

            1. думите „Доника Здравкова Георгиева – специалист в дирекция УТТОС“ се заличават;

            2. на тяхно място се добавя:

            „Димка Добрева Пенчева – гл. експерт в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Вълчи дол, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Вълчи Дол.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                       

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-252 / 07.11.2017 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД2600-195-11 от 26.10.2017 г. на кмета на община Вълчи Дол, област Варна (наш рег. № 09-3 (65) от 30.10.2017 г.) 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Вълчи дол, област Варна:

            Милка Николова Янева – ст. експерт в дирекция УТТОС;

            Доника Здравкова Георгиева – специалист в дирекция УТТОС,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-150 от  07.11.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Вълчи дол, на територията на община Вълчи дол – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Варна.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на община Вълчи дол и на началника на СГКК Варна, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Варна и Община Вълчи дол.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Варна.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        инж. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти и за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg