ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, област Варна

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-224_2-27.11.2019 г. 

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, писмо изх. № РД-2600-348/21.11.2019 г. и Заповед № 1324 от 21.11.2019 г. на кмета на община Вълчи дол, обл. Варна (наш. рег. № 09-4/195/ от 21.11.2019 г.)

 

Д О П Ъ Л В А М

Заповед на изпълнителния директор на АГКК № РД-13-252 от 07.11.2019 г., изменена със Заповеди №№ РД-13-224 от 05.09.2019г. и РД-13-224/1/ от 18.07.2019 г.

 

 

            Параграф единствен: В т. 1 се добавя още едно оправомощено лице, а именно:

            „Доника Здравкова Георгиева – специалист в дирекция УТ ОС“, имейл: georgieva_dz@abv.bg, тел. 0879331656, адрес Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1, сл. тел. 05131 23-15, 05131 23-16.            

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Вълчи дол, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Вълчи Дол.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

 

                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                          

                                                                                    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ .РД-13-224_1/18.07.2019 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Заповед № 809 от 16.07.2019 г. на кмета на община Вълчи дол, област Варна

ИЗМЕНЯМ

          Заповед № РД-13-252 от 07.11.2017 г., изменена със Заповед № РД-13-224 от 05.09.2018 г., както следва:

 

            § 1. В раздел I, се правят следните изменения и допълнения:

            Думите „Димка Добрева Пенчева – гл. експерт в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ се заменят с „Мария Стефанова Иванова-Витанова – гл. специалист в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“.

            § 2. Да се прекрати достъпа на Димка Добрева Пенчева до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Мария Стефанова Иванова-Витанова до КАИС.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на Мария Стефанова Иванова-Витанова, на кмета на Община Вълчи дол, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Вълчи Дол.

             Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                

           

                                       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                        ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

(Съгласно Заповед № РД-13-121/14.06.2019 г.

 на изпълнителния директор на АГКК)

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-224/05.09.2018 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Заповед № 943 от 16.08.2018 г. на кмета на община Вълчи дол, област Варна

 

ИЗМЕНЯМ

Заповед № РД-13-252 от 07.11.2017 г., както следва:

            Параграф единствен: В раздел I, се правят следните изменения и допълнения:

            1. думите „Доника Здравкова Георгиева – специалист в дирекция УТТОС“ се заличават;

            2. на тяхно място се добавя:

            „Димка Добрева Пенчева – гл. експерт в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Вълчи дол, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Вълчи Дол.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                       

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-252 / 07.11.2017 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД2600-195-11 от 26.10.2017 г. на кмета на община Вълчи Дол, област Варна (наш рег. № 09-3 (65) от 30.10.2017 г.) 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Вълчи дол, област Варна:

            Милка Николова Янева – ст. експерт в дирекция УТТОС;

            Доника Здравкова Георгиева – специалист в дирекция УТТОС,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-150 от  07.11.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Вълчи дол, на територията на община Вълчи дол – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Варна.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на община Вълчи дол и на началника на СГКК Варна, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Варна и Община Вълчи дол.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Варна.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        инж. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти и за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.