ОБЩИНА ВАРНА,

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

З А П О В Е Д № РД-13-162-7-20.12.2019 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № РД19017930ПР_002ВН от 02.12.2019 г. на кмета на община Варна (наш рег. № 09-4 /206/02.12.2019 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-162 от 25.06.2018 г., както следва:

            Параграф единствен: В раздел I, т. 7 се правят следните допълнения:

  1. След думите Николай Георгиев Николов – гл. специалист „Участъков техник“ се добавят още пет лица, а именно:

            „Златина Златева Славова – старши експерт „Регистрация строежи“;

            Иван Георгиев Жулев – главен експерт „Участъков архитект“;

            Маргарита Йорданова Рачева – главен специалист „Процедиране на ПУП“;

            Ася Събева - главен специалист „Процедиране на ПУП“;

            Елина Илиева – специалист „Инженерна инфраструктура;   

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Варна, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Варна.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                     

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д № РД-13-162-6-20.12.2019 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД 19022669ВН от 02.12.2019 г. на кмета на община Варна (наш рег. № 09-4 (213) от 05.12.2019 г.

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

 

         Заповед № РД-13-162 от 25.06.2019 г., изменена със Заповед № № РД-13-162 (1) от 16.08.18 г., РД-13-162 (2) от 04.02.2019 г., РД-13-162 (3)  от  07.03.2019 г.  , РД-13-162 (4) от     17.04.2019 г. и РД-13-162 (5) от 25.07.2019 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Ивета Иванова Гьонова – гл. експерт „Вертикално планиране и регулация“ в дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“, се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още три лица, а именно:

            „Елена Иванова Бояджиева – ст. експерт „Кадастрални и регулационни изменения“, сл. телефон 052/820-135, e-mail: ebojadjieva@varna.bg;

            Дора Колева Дякова – гл. експерт „Вертикално планиране и регулация“, сл. телефон 052/820-135, e-mail: ddiakova@varna.bg;

            Виктор Николаев Колев – гл. специалист „Регулация“, сл. телефон 052/820-135, e-mail: vnkolev@varna.bg;

            § 2. Да се прекрати достъпа на Ивета Иванова Гьонова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Елена Иванова Бояджиева, Дора Колева Дякова и Виктор Николаев Колев до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените в § 1, т. 2 лица, на кмета на Община Варна, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Варна.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

           

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

 

№ РД-13-162-5 / 25.072019 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № РД18022435АС_005ВН от 15.07.2019 г. на кмета на община Варна (наш рег. № 09-4 (124)/18.07.2019 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

            моя Заповед № РД-13-162 от 25.06.2018 г., изменяна и допълвана със Заповеди       № РД-13-162(1) от 16.08.2018 г., № РД-13-162 (2) от 04.02.2019 г., № РД-13-162(3) от 07.03.2019 г. и № РД-13-162(4) от 17.04.2019 г., както следва:

 

            Параграф единствен: В раздел I, т. 6, отнасящ се за Район „Аспарухово“ – Община Варна, се прави следното допълнение:

            „След думите „Венцислав Георгиев Мавров – гл. експерт „Геодезист“ се добавят още две лица, а именно:

             „Пламена Иванова Симеонова – гл. специалист „Процедиране на ПУП“;

            Йордан Димитров Йовчев – гл. експерт „Геодезия и благоустрояване.“

 

             Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Варна, на кмета на Район  „Аспарухово“ – община Варна, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна, Община Варна и Район „Аспарухово“.

             Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                         

                                       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

 

№   РД-13-162_3 / 17.04.2019 г.  

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № РД17021694ВН_012ВН/08.02.2019 г. на кмета на община Варна (наш рег. № 09-4 (24)/11.02.2019 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-162 от 25.06.2018 г., изменяна и допълвана със Заповеди № РД-13-162(1) от 16.08.2018 г., № РД-13-162 (2) от 04.02.2019 г. и № РД-13-162(3) от 07.03.2019 г., както следва:

 

           Параграф единствен: В раздел I, т. 1, отнасящ се за Община Варна се прави следното допълнение:

           „След думите „Ивета Иванова Гьонова – гл. експерт „Вертикално планиране и регулация“ в дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ се добавят още две лица, а именно:

            „инж. Петър Гърбузов – директор на дирекция „инженерна инфраструктура и благоустрояване;

           инж. Румяна Гороломова – началник отдел „Инфраструктурни проекти и благоустрояване.“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Варна, на кмета на Кметство „Тополи“ – община Варна, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна, Община Варна и Кметство „Тополи“.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                   

                                     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№   РД-13-162_3 / 07.03.2019 г.  

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № РД19002107ТПЛ_002ВН/21.02.2019 г. на кмета на община Варна (наш рег. № 09-4 (35)/25.02.2019 г.)

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-162 от 25.06.2018 г., изменена със Заповед № РД-13-162(1) от 16.08.2018 г. и Заповед № РД-13-162 (2) от 04.02.2019 г., както следва:

 

           Параграф единствен: В раздел I, т. 7, отнасящ се за Кметство „Тополи“ и Кметство „Казашко“ се прави следното допълнение:

           „След думите „Николай Георгиев Николов гл. специалист „Участъков архитект“ се добавя „Ирина Демирева Добрева – гл. специалист „Процедиране на ПУП“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Варна, на кмета на Кметство „Тополи“ – община Варна, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна, Община Варна и Кметство „Тополи“.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                   

                                     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                           ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№   РД-13-162_2 / 04.02.2019 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо вх. № АГУП18001883ОД_002ВН/23.01.2019 г. на кмета на община Варна (наш рег. № 09-4/28.01.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

моя Заповед № РД-13-162 от 25.06.2018 г., изменена със Заповед № РД-13-162(1) от 16.08.2018 г., както следва:

 

            Параграф единствен: В раздел I, т. 2, отнасящ се за район „Одесос“ се правят следните изменения и допълнения:

            1. думите „арх. Тихомира Генкова Нанкова ст. специалист „Участъков архитект“ се заличават;

            2. на тяхно място се добавя:

            „Ралица Георгиева Георгиева – гл. експерт „ОПК и геодезия“;

            Дилян Русинов Димитров – гл. специалист ОПК.“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Варна, на кмета на Район „Одесос“, община Варна, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Варна.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                       

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

/......................2019 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо вх. № АГУП18001883ОД_002ВН/23.01.2019 г. на кмета на община Варна (наш рег. № 09-4/28.01.2019 г.) 

ИЗМЕНЯМ

моя Заповед № РД-13-162 от 25.06.2018 г., изменена със Заповед № РД-13-162(1) от 16.08.2018 г., както следва:

 

            Параграф единствен: В раздел I, т. 2, отнасящ се за район „Одесос“ се правят следните изменения и допълнения:

            1. думите „арх. Тихомира Генкова Нанкова ст. специалист „Участъков архитект“ се заличават;

            2. на тяхно място се добавя:

            „Ралица Георгиева Георгиева – гл. експерт „ОПК и геодезия“;

            Дилян Русинов Димитров – гл. специалист ОПК.“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Варна, на кмета на Район „Одесос“, община Варна, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Варна.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                       

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д  № .РД-13-162_1-16.08.2018 г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо вх. № РД17021694ВН_008ВН от 01.08.2018 г. на кмета на община Варна (наш рег. № 09-3/06.08.2018 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

моя Заповед № РД-13-162 от 25.06.2018 г., както следва:

            Параграф единствен: В раздел I, т. 7 се правят следните изменения и допълнения:

            1. думите „Ирина Добрева Демирева – гл. специалист „Процедиране на ПУП“ се заличават;

            2. на тяхно място се добавя:

            „Зорница Анастасова Георгиева – гл. експерт „Териториална администрация“;

            Николай Георгиев Николов – гл. специалист „Участъков техник“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Варна, на началника на СГКК – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Варна.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                       

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д №РД-13-162-25.06.2018 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и във връзка с писмо № РД17021694ВН_004ВН от 10.04.2018 г. на кмета на Община Варна (наш рег. № 93-3/18.04.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            I. Оправомощавам следните служители на Община Варна и на районните администрации и кметства на община Варна, както следва:

            1. за Община Варна:

            Диана Колева Христова – гл. експерт в дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“;

            Даниела Панчева Ковчазова – гл. експерт АДОС в дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“;

            Стефан Асенов Манзурски – гл. експерт „Вертикално планиране и регулация“ в дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“;

            Антоанета Михайлова Стоянова – гл. специалист „Кадастър“ в дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“;

            Шена Метова Хаджиева – гл. специалист „Кадастър“ в дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“;

            Ивета Иванова Гьонова – гл. експерт „Вертикално планиране и регулация“ в дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“.

            2. за Район „Одесос“:

            Димитричка Тодорова Команова – гл. специалист „Геодезист“;

            арх. Тихомира Генкова Нанкова – ст. експерт „Участъков архитект“;

            3. за Район „Приморски“:

            Мария Тодорова Стефанова – ст. експерт „Участъков техник“;

            Снежана Няголова Славова – гл. специалист „Геодезист“;

            Румяна Кръстева Тодорова – гл. специалист „Геодезист“.

            Ваня Славчева Иванова – ст. инспектор“Контрол по строителството“.

            4. за Район „Младост“:

            Силвия Янакиева Михова – гл. специалист „Геодезист“;

            Калинка Иванова Ташева – гл. специалист „Процедиране на ПУП“;

            5. за Район „Владислав Варненчик“:

            Валентина Маринова Темелкова – гл. експерт „Процедиране на ПУП“;

            Константин Петров Костадинов – гл. специалист „Геодезист“.

            6. за Район „Аспарухово“:

            Сергей Петков Христов – гл. специалист „Геодезист“;

            Величко Георгиев Узунов – гл. експерт „Екология“;

            Венцислава Георгиева Маврова – гл. експерт „Геодезист“.

            7. за Кметство Тополи и Кметство Казашко:

            Ирина Добрева Демирева – гл. специалист „Процедиране на ПУП“.

            8. За Кметство Каменар:

            Деяна Любомирова Рачева – гл. експерт „Участъков техник“.

            9. за Кметство Звездица:

            Андрей Иванов Иванов – ст. Специалист „Участъков техник“.

            10. за Кметство Константиново:

            Галина Атанасова Горанова – гл. специалист „Геодезист“,

 

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-75 от  25.06.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Варна, на територията на община Варна – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

 

            II. На лицата по раздел I да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Варна.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, на кмета на Община Варна, на районните кметова и кметовете на кметства на община Варна, както и на началника на СГКК Варна, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Варна, на Община Варна, на районните администрации и на кметствата на община Варна.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Варна.

                                               

                       

                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                 ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината, респективно районната администрация или кметството, приемат да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, респективно в помещенията на районната администрация или кметството, както и да издават на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, респективно на районните администрации или кметствата, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.