Skip to main content

ОБЩИНА ИСПЕРИХ, област Разград

З А П О В Е Д №РД-13-223(1)/24.11.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №К-1717/13.11.2020 г. на кмета на Община Исперих, област Разград (наш рег. №09-2(223) от 16.11.2020 г.)

ДОПЪЛВАМ

Моя Заповед №РД-13-223 от 12.10.2017 г., както следва:
    Параграф единствен: В т. 1 след думите „инж. Халюк Хюсеин Хюсеин – началник отдел ТСУ“, се добавя още едно лице, а именно:
    „инж. Ерол Ваид Закир – ст. експерт „Инвеститорски контрол“. 

    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Исперих, на началника на СГКК – Разград, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Разград и Община Исперих.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Разград.    

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д  № РД-13-223-12.10.2017 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № К-1630/3 от 26.09.2017 г. на Община Исперих, област Разград (наш рег. № 09-3/29.09.2017 г.)

Н А Р Е Ж Д А М: 

            1. Оправомощавам служителя на Община Исперих, област Разград:

            инж. Халюк Хюсеин Хюсеин – началник отдел ТСУ,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-121от  12,10.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Исперих, на територията на община Исперих – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Разград.

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Исперих и на началника на СГКК Разград, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Разград и Община Исперих.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Разград.                                               

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

 

 

 

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС) ПОРТАЛ.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и извънурбанизираната територия на Общината. 

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане и обработване на заявления за предоставяне на услуги и за извършване на изменения в КККР, подавани от гражданите за района на Общината – урбанизирана и неурбанизирана територия.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя:

1. чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията;

2. чрез Общината по банков път, като в платежното нареждане трябва да се посочи задълженото лице;

3. чрез преведена на Агенцията по банков път авансова сума от страна на Общината.

slogan bg