Skip to main content

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ, област София

З А П О В Е Д 

№ РД-13-285_1-30.01.2020

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 15-33-1 от 15.01.2020 г. (наш рег. № 09-2 (12) от 15.01.2020 г.) на кмета на община Челопеч

 

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-285 от 14.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по

геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Кунчо Тошков Тороманов – гл. специалист УТ и КС, се добавя още 1 /едно/ лице, а именно:

 

            Ненка Минчева Тороманова – дирекция „Специализирана“, младши експерт „Устройство на територията, кадастър и регулация“;

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Челопеч, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Софийска област и Община Челопеч.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.                   

                                                           

                                                            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                

                                                                                                ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-13-285./ 14.12.2017 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 15-33-3 от 01.12.2017 г. на кмета на Община Челопеч, София област (наш рег. № 09-3(216)/04.12.2017 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Челопеч, София област:

            Кунчо Тошков Тороманов – гл. специалист в отдел „УТ и СК“,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-180от  14.12.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Челопеч, на територията на община Челопеч – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София област.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Челопеч и на началника на СГКК София област, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК София област и Община Челопеч.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК София област.

 

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти и за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg