Skip to main content

ОБЩИНА БАТАК, област Пазарджик

З А П О В Е Д № РД-20-9(1)/18.12.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 15-00-476/06.12.2023 г. на кмета на Община Батак, област Пазарджик (наш рег. № ВЕАУ-198(4)/11.12.2023 г.)

Д О П Ъ Л В А М:

     Заповед № РД-13-3/02.01.2019 г. допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-3(2)/15.01.2020 г. и РД-20-9/10.07.2023 г.   на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. Точка 1 се допълва със следното лице, а именно:
    Ангелина Димитрова Балабанова –  гл. специалист „КР“.
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Ангелина Димитрова Балабанова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Батак, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Батак.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.
 

З А П О В Е Д № РД-20-9/10.07.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 15-00-270/29.06.2023 г. на кмета на Община Батак, област Пазарджик (наш рег. № ВЕАУ-198-(3)/29.06.2023 г.)

Д О П Ъ Л В А М:

     Заповед № РД-13-3/02.01.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:
    Дафинка Богомилова Балинова –  гл. специалист ,,ОС и З“.
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Дафинка Богомилова Балинова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Батак, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Батак.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.
 

З А П О В Е Д № РД-13-3_2-15.01.2020 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № 15-00-370 от 19.12.2019 г. на кмета на община Батак (наш рег. № 09-4(224) от 20.12.2019 г.)

 

 ИЗМЕНЯМ      

 

            Заповед № РД-13-3 от 02.01.2019 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Славка Иванова Белокапова-Тумбева на длъжност: старши експерт ЗУТ се заменят с думите „Пенка Атанасова Серафимова – главен експерт „ОС и ЖП“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Славка Иванова Белокапова-Тумбева и се осигури достъп с необходимите права на Пенка Атанасова Серафимова до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Пенка Атанасова Серафимова, на кмета на Община Батак, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Пазарджик и Община Батак.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.

                                                                     

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-3/02.01.2019 г.

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо рег. № 15-00-266 от 14.12.2018 г. на кмета на община Батак, област Пазарджик (наш № 09-3(149) от 21.12.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Батак, област Пазарджик: 

            Гергана Илиева Джуркова – гл. специалист „Кадастър и регулация“ (КР);

            Мария Георгиева Паунова – гл. специалист КР;

            Славка Иванова Белокапова-Тумбева – ст. експерт ЗУТ;

            Айтен Джафер Саатчъ – гл. специалист ТСУ;

            Михаил Мавродиев Миховски – гл. специалист УТС,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-2 от 02.01.2019 г.., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Батак, на територията на община Батак – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пазарджик.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Батак, на началника на СГКК – Пазарджик, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Пазарджик и Община Батак.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Пазарджик.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg