Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Статус на обществената поръчка: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9040537/06.04.2015г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър” 

 

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на АГКК, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, съгласно техническа спецификация, в рамките на прогнозната стойност.

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 17.04.2015г

Номер: 9531
Датаsort icon Файл за изтегляне Описание Размер
06.04.2015 publichnapokana.pdf Публична покана АГКК 06.04.2015 783.16 KB
06.04.2015 publichnapokanaaop.pdf Публична покана АОП 06.04.2015 117.29 KB
06.04.2015 prilojenia.zip Приложения 06.04.2015 139.76 KB
22.05.2015 protokolocenkaavtagkk22052015.pdf Протокол за оценка и класиране - 22.05.2015 243.22 KB
29.05.2015 dd-49-2015etheed-91hristopetrov.pdf Договор за сервизна поддръжка на автомобили ДД- 49/28.05.2015 546.31 KB