Skip to main content

УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ - МАЩАБИ 1:1000 И 1:500

Издадени от Министерството на териториалното развитие и строителството, управление “Кадастър и геодезия” през 1993 г.

Стереотипно издание

Анотация

“Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500” са предназначени за изработване на планове в същите мащаби и са задължителни за ползване от ведомствата, институтите и организациите, които изработват такива планове. В основни линии те запазват характера на Условни знаци, издание – ГУГК 1960 г. за планове в същите мащаби, като са внесени промени и изменения в резултат на натрупания опит, направените предложения от заинтересованите ведомства и служби и са съгласувани с действуващите нормативни документи.

Условните знаци са одобрени от Началника на Главното управление по геодезия и картография и влизат в сила от 1.І.1972 г. Те отменят условните знаци за топографски планове в мащаби 1:2000, 1:1000 и 1:500, издание – ГУГК 1960 г.

Геодезическа и снимачна основа

Табло 1(Условни знаци № 1 - 6)

Табло 2(Условни знаци № 7 - 15)

Населени места

Табло 3(Условни знаци № 16 - 22)

Табло 4(Условни знаци № 23 - 31)

Табло 5(Условни знаци № 32 - 42)

Табло 6(Условни знаци № 43 - 52)

Табло 7(Условни знаци № 53 - 61)

Табло 8(Условни знаци № 62 - 66)

Промишлени предприятия и комунални съоръжения

Табло 9(Условни знаци № 67 - 74)

Табло 10(Условни знаци № 75 - 81)

Табло 11(Условни знаци № 82 - 93)

Табло 12(Условни знаци № 94 - 102)

Табло 13(Условни знаци № 103 - 115)

Табло 14(Условни знаци № 116 - 121)

Железопътни линии

Табло 15(Условни знаци № 122 - 131)

Табло 16(Условни знаци № 132 - 137)

Табло 17(Условни знаци № 138 - 149)

Табло 18(Условни знаци № 150 - 155)

Табло 19(Условни знаци № 156 - 162)

Шосета, пътища и пътеки

Табло 20(Условни знаци № 163 - 172)

Табло 21(Условни знаци № 173 - 177)

Хидрография и хидрографски съоръжения

Табло 22(Условни знаци № 178 - 186)

Табло 23(Условни знаци № 187 - 192)

Табло 24(Условни знаци № 193 - 200)

Табло 25(Условни знаци № 201 - 211)

Табло 26(Условни знаци № 212 - 219)

Мостове и бродове

Табло 27(Условни знаци № 220 - 224)

Граници и огради

Табло 28(Условни знаци № 225 - 229)

Табло 29(Условни знаци № 230 - 236)

Растителна и почвена покривка

Табло 30(Условни знаци № 237 - 243)

Табло 31(Условни знаци № 244 - 249)

Табло 32(Условни знаци № 250 - 257)

Табло 33(Условни знаци № 258 - 264)

Релеф

Табло 34(Условни знаци № 265 - 274)

Табло 35(Условни знаци № 275 - 280)

Табло 36(Условни знаци № 281 - 286)

Табло 37(Условни знаци № 287 - 291)

Комбинирани условни знаци

Табло 38(Условни знаци № 292 - 297)

Надписи и шрифтове

Табло 39(Надписи № 298 - 303)

Табло 40(Шрифтове)

Азбучен указател

Съкращения

Пояснения

Образец за оформление на планов лист в М 1:1000 и 1:500

slogan bg