Skip to main content

Учредяване и Правилник на Форума на потребителите

На 26 януари 2010 г. в гр. София беше учреден Форум на потребителите на информацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (наричан за кратко Форум на потребителите).
Във Форума на потребителите взимат участие представители на ведомства, общински администрации и организации с нестопанска дейност. Цялостната дейност се осъществява със съдействието на Агенцията и в съответствие с “Правилник за дейността на Форум на потребетелите на информацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър” (в приложение).

Форумът е място за обсъждане и представяне на мнения, предложения и решения относно кадастралната, геодезическата и картографската информация, която Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя на потребителите.

Форумът на потребителите консултира и подпомага Агенцията с цел повишаване на качеството на предоставяните услуги, разширяване на видовете услуги и подобряване на ефективността и организацията при предоставянето им,  актуализиране на таксите за предоставяните услуги, и решаване на други въпроси от общ интерес.

Форумът на потребителите осъществява своята дейност чрез провеждане на редовни или извънредни заседания на своите членове, съвместно с представителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

Към електронната страница на Агенцията се открива постоянен e-mail достъп, на който и отделни физически лица могат да изразяват своите мнения и препоръки относно предоставяната геодезическа, картографска и кадастрална информация. Обобщени становища по мненията и препоръките се разглеждат на Форума на потребителите.

Участници в Учредителното събрание на Форума на потребителите бяха представителите на Столична община, Камарата на инженерите по геодезия,  Национално сдружение Недвижими имоти, Нотариална камара, Изпълнителна агенция по горите, Национална агенция по приходите, Камара на независимите оценители,  Министерство на околната среда и водите, община Марица, Министерство на земеделието и храните, Българска асоциация на съдиите по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (приложение: списък на учредителите и снимка).

Форумът на потребителите беше учреден със съдействието на представителите на холандския Кадастър. 

Учредяването на Форума е част от реализиращия се в Агенцията проект “Техническа помощ за подобряване на обслужването на гражданите и другите потребители с кадастрална информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Р България”, финансиран по програмата MATRA от Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия.

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОРУМ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 
НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 

 

Чл. 1. (1) Форумът е място за представяне на мнения, предложения и решения относно кадастралната, геодезическата и картографската информация, предоставяна на потребителите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (Агенцията).
(2) Форумът на потребителите на кадастрална, геодезическа и картографска информация, наричан за по-кратко Форум на потребителите, консултира и подпомага Агенцията с цел:
а) повишаване на качеството на предоставяните услуги;
б) разширяване на видовете услуги и подобряване на ефективността и организацията при предоставянето им;
в) актуализиране на таксите за предоставяните услуги;
г) решаване на други въпроси от общ интерес.
(3) Срокът на действие на Форума на потребителите е неограничен във времето.

Чл.  2. (1) Във работата на Форума на потребителите могат да взимат участие ведомства, общински администрации и организации с нестопанска дейност. 
(2) Участието  в работата на Форума на потребителите е доброволно и безплатно.
(3) Всяка институция от изброените в ал. 1 определя свой представител и негов заместник, които упражняват правото й на членство във Форума на потребителите.
(4)Във Форума на потребителите членуват само упълномощени физически лица.
(5) Членство във Форума на потребителите след учредяването му се създава въз основа на писмено заявено желание и предложени представители.
(6) Членството във Форума на потребителите се преустановява:
а) когато негов член се оттегли от участие;
б) когато физическото лице е преустановило работата си в съответната институция, която е представлявало във Форума.

Чл.  3. (1) Форумът на потребителите осъществява своята дейност чрез провеждане на редовни или извънредни заседания на своите членове, съвместно с представителите на ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2)Редовни заседания на Форума на потребителите се свикват от председателя на Форума на потребителите - не по-рядко от два пъти годишно. Извънредни заседания се провеждат по искане поне на  30 % от членовете или на ръководството на Агенцията.
(3)Към електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се открива постоянен e-mail достъп, на който отделни физически лица могат да изразяват своите мнения и препоръки относно предоставяната геодезическа, картографска и кадастрална информация. Обобщени становища по мненията и препоръките се разглеждат от членовете на Форума на потребителите.
            
Чл. 4. (1) Форумът на потребителите се ръководи от председател, който се избира от членовете му за срок от 2 (две) години. За времето, когато лицето упражнява своите задължения като председател на Форума на потребителите, неговият заместник поема мястото му като редовен член на Форума на потребителите. Когато Форумът на потребителите не може да избере свой председател, при съгласуване с ръководството на Агенцията, може да бъде привлечено независимо външно лице, което да поеме поста на председател. 
(2) Съобщението за организиране на заседание на Форума на потребителите и на ръководството на Агенцията се подготвя в писмен вид от председателя или от упълномощено от него лице, а се разпространява от Агенцията– до всеки един участник и на електронната страница на Агенцията. Съобщението съдържа датата и часа, дневния ред на заседанието и копия от документите, необходими за ефективното провеждане на дискусиите. Съобщенията за заседание на Форума на потребителите се обявяват 14 (четиринадесет) дни преди определената дата.
(3) Заседание на Форума на потребителите се счита за редовно, ако на него присъстват 2/3 от членовете. При липса на кворум началото на заседанието се отлага    с 1 час, след което се провежда и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите участници. 
(4)Председателят на Форума на потребителите, а при негово отсъствие – участник в заседанието, определен от присъстващите представители, председателства заседанието.
(5)Заседанията на Форума на потребителите и на ръководството на Агенцията не са открити за външни лица. Участниците в заседанието могат да бъдат подпомагани от служители на институцията, която те представляват. Думата за изказвания на заседанието могат да вземат само членовете на Форума на потребителите или техните заместници, представителите на ръководството на Агенцията, както и секретаря на Форума.
(6)Протоколът от проведеното заседание, заедно с взетите на него решения, се предоставя на членовете на Форума на потребителите и на представителите на ръководството на Агенцията възможно в най-кратък срок след провеждането му. Протоколът се обявява и на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(7)Въпроси, които не са включени първоначално в дневния ред на заседанието, могат да бъдат обсъждани само при съгласие на участващите в заседанието членове на Форума на потребителите.

Чл.  5. (1) Всяка институция - член на Форума на потребителите има правото на един глас. В случай на отсъствие на представителя на институцията, право на глас има неговия заместник.
(2) Форумът на потребителите приема препоръки и/или взема решения с мнозинство, ако има кворум на присъстващите от поне половината от неговите членове или техните заместници. Решаващо по отношение на резултатите от гласуването или неговото съдържание е решението на председателя на Форума.
(3) Всеки член на  Форума на потребителите има право да представя миноритарно мнение.
(4) Препоръките или решенията по разглежданите въпроси се приемат с явно гласуване.
(5) Участниците в заседанието, представляващи ръководството на Агенцията, нямат право на глас.

Чл.  6. (1) Работата на председателя и на членовете на Форума на потребителите се подпомага от секретар на Форума, който се предлага от Агенцията по геодезия, картография и кадастърСекретарят отговаря пред Форума на потребителите за работата си, свързана с Форума.
(2) Агенцията осигурява достатъчна административна помощ за осъществяване на ефективната работа на Форума на потребителите.

Чл.  7. Промени в настоящия правилник могат да бъдат приемани само на заседания на Форума на потребителите след предварително съгласуване с членовете.

Настоящият Правилник за дейността на Форум на потребителите на информацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е приет на проведеното на 26 януари 2010 год. в гр. София съвместно с представителите на ръководството на Агенцията Учредително заседание на Форума на потребителите.

 

Представители на Агенцията
по геодезия, картография и
кадастър:
Учредители на 
Форума на потребителите:

slogan bg