В ДВ бр. 94 от 13.11.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Грохотно, община Девин и с. Забърдо, община Чепеларе, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 13.12.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян.