В ДВ, бр. 68 от 04.09.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

В ДВ, бр. 68 от 04.09.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Със Заповед № РД-18-40 от 12.08.2015 г. – за землището на с. Велика, община Царево, област Бургас;

Със Заповед № РД-18-41 от 12.08.2015 г. – за землището на с. Изгрев, община Царево, област Бургас;

Със Заповед № РД-18-42 от 13.08.2015 г. – за землището на гр. Костинброд, община Костинброд, област София.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 05.10.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.