Skip to main content

Район Слатина - Столична община

                                                                          

З А П О В Е Д

 

 

№ РД-13-139-1-01.06.2020 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РС/120-ТД26-789 от 21.05.2020 г. (наш рег. № 09-2(105) от 22.05.2020 г.)  на кмета на район „Слатина“ – Столична община

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ   

 

               Заповед № РД-13-139 от 08.06.2018 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

§ 1. В т. 1 след думите „Ивелина Иванова Русинова - гл. експерт в отдел УТКР“,

се добавят още 2 /две/ лица, а именно:

            Георги Пламенов Илиев – кмет на район „Слатина“;

            Нели Славчева Костова – главен експерт в отдел „УТКР, КС“;

            § 2. В т. 1 думите „Соня Георгиева Славчева – технически сътрудник в „Други дейности по икономиката“ се заличават.

            § 3. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Соня Георгиева Славчева и се осигури достъп с необходимите права на лицата Георги Пламенов Илиев и Нели Славчева Костова до КАИС.

Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на район „Слатина“ - Столична община, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София и район „Слатина“ – Столична община.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

                                                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д № РД-13-139/08.06.2018 г. 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РСЛ18-ДИ05-79-(!) от 21.05.2018 г. (наш рег. № 09-3 от 25.05.2018 г.) на кмета на Район „Слатина“ – Столична община

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Район „Слатина“ – Столична община: 

            Веселин Крумов Божилов – гл. експерт в отдел УТКР;

            Ивелина Иванова Русинова – гл. експерт в отдел УТКР;

            Соня Георгиева Славчева – технически сътрудник в „Други дейности по икономиката“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-65 от  08.06.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Район „Слатина“ – Столична община, на територията на района, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Район „Слатина“ – Столична община и на началника на СГКК – София, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София и Район „Слатина“ – Столична община.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.                                   

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Района приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията, по реда на ЗКИР, в помещения на Района, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за територията на район "Слатина", Столична община:

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

 

2. Приемане на заявления, издаване и предоставяне на потребителите на следните официални документи:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за характеристики на имот.

3. Приемане и обработване на заявления за: предоставяне на други услуги или официални документи, извън тези по т. 2, и за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.  

 (3) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.).

(4) За официалните документи и услуги по ал. 2, т. 3 на Агенцията се дължи съответната такса, определена в Тарифа № 14.

slogan bg