Skip to main content

РАЙОН „ИЗГРЕВ“ – Столична община (СО)

З А П О В Е Д

№ РД-20-19/10.11.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РИВ21-ДИ05-345/05.11.2021 г. (наш рег. № 09-3(130)/ 05.11.2021 г.) на кмета район „Изгрев“ – Столична община

ДОПЪЛВАМ:
    Заповед № РД-13-70/04.04.2019 г., допълнена със Заповед № РД-13-70-1/22.01.2020 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1 след думите „Айля Мюмюнова Рафиева – главен експерт в отдел УТКРКС“, се добавя следното лице:

•    инж. Веселина Руменова Семерджиева – главен специалист в отдел „Инфраструктура и устройство на територията“.

    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на район „Изгрев“ – Столична община, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София и Район „Изгрев“ – Столична община.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.        
                    
                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-70_1-22.01.2020

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, писмо изх. № РИВ20-ДИ05-10/10.01.2020 г. на кмета на район Изгрев, Столична Община (наш. рег. № 09-2/13/ от 15.01.2020 г.)

 

Д О П Ъ Л В А М

Заповед на изпълнителния директор на АГКК № РД-13-70 от 04.04.2019 г.,

 

            Параграф единствен: В т. 1 се добавя още едно оправомощено лице, а именно:

            „Айля Мюмюнова Рафиева – главен експерт в отдел УТКРКС, имейл: Виж имейла... и телефон 02/ 9701042, адрес гр. София 1113, ул. „Атанас Далчев“ № 12.          

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Район Изгрев, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – София и  Район Изгрев.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

 

                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                          

                                                                                    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-70/04.04.2019 г. 

 

           На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № РИВ19-ДИ05-57 от 08.03.2019 г. на кмета на Район „Изгрев“ – Столична община (СО) (Наш вх. № 09-4(42)/08.03.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

           1. Оправомощавам следните служители на Район „Изгрев“ – СО: 

           Кристина Василева Бояджиева – гл. специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол по строителството“;

           Виолета Стайкова Попова-Генчева – гл. специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол по строителството“,

 

           които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-58 от 03.04.2019 г., сключено между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Район „Изгрев“ – СО, на територията на район „Изгрев“, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

           2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до Кадастрално-административната информационна система на АГКК и да се предостави печат на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София.

 

           Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Район „Изгрев“ СО, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

           Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София и Район „Изгрев“ – СО.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

 

                                                                   

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                   ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

   

slogan bg