Skip to main content

ОБЩИНА СВИЩОВ, Област Велико Търново

Сканирана заповед

З А П О В Е Д

 

№РД-13-186/29.08.2017 г.

 

 

           На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12 00-343 от 23.08.2017 г. на кмета на община Свищов

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

           1. Оправомощавам следните служители на Община Свищов: 

           Мирослав Иванов Петров – началник отдел „Кадастър, техническо обслужване и контрол по строителството“;

           Таня Веселинова Банкова – ст. специалист в звено „Устройство на територията“,

           които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-2-80 от 25.08.2017 г., сключено между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Свищов, на територията на община Свищов – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

           2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Свищов и на началника на СГКК – В. Търново, за сведение и изпълнение.

           Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК В. Търново и  Община Свищов.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.

 

                                                                   

                                              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                                    ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg