Skip to main content

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, обл. Вел. Търново

Сканирана заповед

З А П О В Е Д № РД-20-3/04.04.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо на кмета на Община Полски Тръмбеш, област Велико Търново (Писмо наш вх. №ВЕАУ-227(2)/04.04.2023 г.),

И З М Е Н Я М:

     Заповед №РД-13-196/01.09.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. В т. 1 думите „Даниела Върбанова Григорова – ст. специалист в отдел УТ, дирекция УТОСРП“ се заличават. 
    2. Да се прекрати достъпът на Даниела Върбанова Григорова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета Община Полски Тръмбеш, на и.д. началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на началника на отдел ГИС и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Велико Търново и Община Полски Тръмбеш.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на и.д. началника на СГКК – Велико Търново.    
 

З А П О В Е Д

№ РД-13-196/01-09-2017 г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ОА 01-01-4578 от 23.08.2017 г. на кмета на община Полски Тръмбеш

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Полски Тръмбеш:          

            Даниела Върбанова Григорова – ст. специалист в отдел УТ, дирекция УТОСРП;

            Елица Красимирова Василева – ст. специалист в отдел УТ, дирекция УТОСРП,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-82 от 24.08.2017 г., сключено между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Полски Тръмбеш, на територията на община Полски Тръмбеш – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Полски Тръмбеш и на началника на СГКК – В. Търново, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК В. Търново и  Община Полски Тръмбеш.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.

 

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

slogan bg