Skip to main content

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, област Благоевград

 

                                                                          

 

З А П О В Е Д № .№ РД-13-20 -1/ 25.06.2018 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 92-00-1935 от 11.06.2018 г. на кмета на община Петрич, област Благоевград (наш № 09-1/11.06.2018 г.)

 

П Р Е К Р А Т Я В А М

правомощията на Десислава Димитрова Цветкова ст. експерт КРЗ в отдел „Устройствени схеми, планове, инвестиционни проекти“ в администрацията на Община Петрич, дадени със Заповед № РД-13-288 от 14.12.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) във връзка със Споразумение № КД-3-183 от 14.12.2017 г., сключено между АГКК и Община Петрич, с оглед на което

 

И З М Е Н Я М

Заповед № РД-13-288 от 14.12.2017 г., допълнена със Заповед № РД-13-20 от 23.01.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 думите „Десислава Димитрова Цветкова ст. експерт КРЗ в отдел „Устройствени схеми, планове, инвестиционни проекти“, се заличават.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, на кмета на Община Петрич и на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Благоевград и Община Петрич.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Благоевград.

                                                                       

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                               ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-13-20 / 23.01.2018 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 92-00-182 от 15.01.2018 г. на кмета на община Петрич, област Благоевград (наш № 09-3/18.01.2018 г.)

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-288 от 14.12.2017 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Десислава Димитрова Цветкова – ст. експерт КРЗ в отдел „Устройствени схеми, планове, инвестиционни проекти“, се добавя още едно лице, а именно:

            „Галина Николова Липийска – специалист технически сметки в отдел „Устройствени схеми, планове, инвестиционни проекти“.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Петрич и на началника на СГКК – Благоевград, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Благоевград и  Община Петрич.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Благоевград.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                         ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-288 /14.12. 2017 г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 92-00-33-59 от 17.11.2017 г. на кмета на община Петрич, област Благоевград (наш рег. № 09-3 (201) от 25.07.2017 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

            1. Оправомощавам служителя на Община Петрич, област Благоевград:

            Десислава Димитрова Цветкова – ст. експерт КРЗ в отдел „Устройствени схеми, планове, инвестиционни проекти“

            която да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-183 от  14.12.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Петрич, на територията на община Петрич – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Благоевград.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на община Петрич и на началника на СГКК – Благоевград, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Благоевград и Община Петрич.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Благоевград.

 

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg