ОБЩИНА ПЕТРИЧ, област Благоевград

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

                                                                          

 

З А П О В Е Д № .№ РД-13-20 -1/ 25.06.2018 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 92-00-1935 от 11.06.2018 г. на кмета на община Петрич, област Благоевград (наш № 09-1/11.06.2018 г.)

 

П Р Е К Р А Т Я В А М

правомощията на Десислава Димитрова Цветкова ст. експерт КРЗ в отдел „Устройствени схеми, планове, инвестиционни проекти“ в администрацията на Община Петрич, дадени със Заповед № РД-13-288 от 14.12.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) във връзка със Споразумение № КД-3-183 от 14.12.2017 г., сключено между АГКК и Община Петрич, с оглед на което

 

И З М Е Н Я М

Заповед № РД-13-288 от 14.12.2017 г., допълнена със Заповед № РД-13-20 от 23.01.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 думите „Десислава Димитрова Цветкова ст. експерт КРЗ в отдел „Устройствени схеми, планове, инвестиционни проекти“, се заличават.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, на кмета на Община Петрич и на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Благоевград и Община Петрич.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Благоевград.

                                                                       

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                               ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-13-20 / 23.01.2018 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 92-00-182 от 15.01.2018 г. на кмета на община Петрич, област Благоевград (наш № 09-3/18.01.2018 г.)

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-288 от 14.12.2017 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Десислава Димитрова Цветкова – ст. експерт КРЗ в отдел „Устройствени схеми, планове, инвестиционни проекти“, се добавя още едно лице, а именно:

            „Галина Николова Липийска – специалист технически сметки в отдел „Устройствени схеми, планове, инвестиционни проекти“.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Петрич и на началника на СГКК – Благоевград, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Благоевград и  Община Петрич.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Благоевград.

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                         ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-288 /14.12. 2017 г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 92-00-33-59 от 17.11.2017 г. на кмета на община Петрич, област Благоевград (наш рег. № 09-3 (201) от 25.07.2017 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

            1. Оправомощавам служителя на Община Петрич, област Благоевград:

            Десислава Димитрова Цветкова – ст. експерт КРЗ в отдел „Устройствени схеми, планове, инвестиционни проекти“

            която да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-183 от  14.12.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Петрич, на територията на община Петрич – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Благоевград.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на община Петрич и на началника на СГКК – Благоевград, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Благоевград и Община Петрич.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Благоевград.

 

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.