Skip to main content

ОБЩИНА ОПАН, област Стара Загора

Сканирана заповед

З А П О В Е Д № РД-20-21/20.12.2023г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо изх. №92-00-370/01.12.2023 г. на кмета на Община Опан, област Стара Загора (наш рег. №ВЕАУ-136(1)/06.12.2023 г.),

Д О П Ъ Л В А М:

         Заповед №РД-13-101/10.05.2019 г., изм. със Заповед №РД-13-101(1)/09.09.2020 г., както следва:
    1. В т. 1 се добавят още две лица:
    ● Дафинка Господинова Господинова – зам.-кмет на Община Опан;
    ● Ивайло Ганчев Митев – секретар на Община Опан.
    2. Да се осигури достъп с необходимите права на Дафинка Господинова Господинова и Ивайло Ганчев Митев до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета Община Опан, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Опан.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-101 (1)/09.09.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 92-00-300 от 01.09.2020 г. на кмета на община Опан, Старозагорска област (наш рег. № 09-2 (173) от 01.09.2020 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

 

          Моя Заповед № РД-13-101 от 10.05.2019 г., както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения:

            1. Думите „Ваня Тошева Милушева – „мл. експерт „Общинска собственост и стопанска политика“ се заменят с думите „Джена Костадинова Илиева-Джекова – „мл. експерт „Общинска собственост и стопанска политика“;

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Ваня Тошева Милушева и да се осигури достъп с необходимите права на Джена Костадинова Илиева-Джекова до КАИС.

            Заповедта да се сведе до знанието на Джена Костадинова Илиева-Джекова, на кмета на Община Опан, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Стара Загора и Община Опан.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.   

           

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                               

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-101/.10.05.2019 г. 

 

           На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 92-00-88 от 17.04.2019 г. на кмета на община Опан, област Стара Загора (наш № 09-4 (78)/17.04.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

           1. Оправомощавам следните служители на Община Опан, област Стара Загора: 

           Ваня Тошева Милушева – мл. експерт „Общинска собственост и стопанска политика“;

           Мария Колева Вълева – гл. специалист „Кадастър и регулация“,

           които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-2-72-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Опан, на територията на община Опан – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

           2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Стара Загора.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Опан, на началника на СГКК – Стара Загора, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

           Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Стара Загора и Община Опан.

 

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Стара Загора.

                      

                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                     ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg