Skip to main content

ОБЩИНА КНЕЖА, област Плевен

З А П О В Е Д

№ РД-20-13-1/10.08.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № ЕД 04-617/05.08.2021 г. на заместник-кмета на община Кнежа, област Плевен (наш рег. № 09-3 (91) от 05.08.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ 

     Заповед № РД-13-237/21.09.2018 г., изменена и допълнена със Заповеди № РД-13-237(1)/02.04.2019 г., № РД-13-237(2)/18.06.2019 г. и № РД-20-13/22.07.2021 г.  на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    §   1.  В т. 1, се правят следните изменения:
1.    Думите „Зорница Ивайлова Беленска – младши експерт Устройство на територията и кадастър“  се заличават.
    § 2. Да се прекрати достъпът на Зорница Ивайлова Беленска до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на община Кнежа, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Плевен и Община Кнежа.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

З А П О В Е Д

№РД-20-13/22.07.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №24 00-307/19.07.2021 г. (наш рег. №09-3(84)/ 19.07.2021 г.) на кмета на Община Кнежа

ДОПЪЛВАМ
    Заповед №РД-13-237/21.03.2018 г., изменена и допълнена със Заповед №РД-13-237(1)/02.04.2019 г. и РД-13-237(2)/18.06.2019 г., както следва:
    §1. В т. 1 след думите „Албена Ганчева Занкова – гл. експерт „Земя, земеползване, общинска собственост“ към дирекция „Специализирана администрация“, се добавят още две лица, а именно:
•    Силвия Генадиева Андровска – младши експерт  към дирекция „Специализирана администрация“;
•    Цветина Георгиева Попова – главен специалист към дирекция „Специализирана администрация“.
    §2. Да се осигури достъп с необходимите права на Силвия Генадиева Андровска и Цветина Георгиева Попова до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Кнежа, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, за сведение и изпълнение. 
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Плевен и Община Кнежа.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.

                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА
/Съгласно Заповед №РД-02-17-2101/28.06.2021 г. на министъра на РРБ/

З А П О В Е Д

№ РД-13-237-2/18.06.2019 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 0400-103 от 10.06.2019 г. на кмета на община Кнежа (наш рег. № 09-4(111)/18.03.2019 г.)

И З М Е Н Я М
    моя Заповед № РД-13-237 от 21.03.2018 г.,  изменена със Заповед № РД-13-237 (1) от 02.04.2019 г., както следва:

    § 1. В т. 1 след думите „Илко Луканов Островски – гл. експерт „Стопански дейности и общинска собственост“ в дирекция „Специализирана администрация“ се добавя още едно лице, а именно: 
    „Албена Ганчева Занкова – гл. експерт „Земя, земеползване, общинска собственост“ към дирекция „Специализирана администрация“.“

        
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото лице, на кмета на община Кнежа, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Плевен и  Община Кнежа.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.
                        
    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-237-1/02.04.2019 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 0400-98 от 18.03.2019 г. на кмета на община Кнежа (наш рег. № 09-4(51)/18.03.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

           моя Заповед № РД-13-237 от 21.09.2018 г., както следва:

           § 1. В т. 1 думите „Стилиян Пламенов Фализийски – гл. специалист „Строителен техник“ в дирекция „Специализирана администрация“ се заличават.

           § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК на посоченото в § 1 лице.

 

           Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Кнежа, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Плевен и  Община Кнежа.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.

                                                                   

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-237-21.09.2018 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ЕД-04-45 от 12.09.2018 г. на кмета на община Кнежа, област Плевен (наш № 09-75/12.09.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Кнежа, област Плевен:

            Стилиян Пламенов Фазлийски – гл. специалист „Строителен техник“ в дирекция „Специализирана администрация“;

            Зорница Ивайлова Беленска – мл. експерт „Устройство на територията“ в дирекция „Специализирана администрация“;

            Илко Луканов Островски – гл. експерт „Стопански дейности и общинска собственост“ в в дирекция „Специализирана администрация“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-95от 20.09.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Кнежа, на територията на община Кнежа – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Плевен.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Кнежа, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Плевен и Община Кнежа.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.

 

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg