ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, област Плевен

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

З А П О В Е Д

 

 

№  РД-13-69 -10.02.2020 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №  9200-76 от 28.01.2020 г. на кмета на община Гулянци (наш рег. № 09-2(28) от 28.01.2020 г.)

ИЗМЕНЯМ      

 

            Заповед № РД-13-69 от 02.04.2019 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Сийка Захариева Димитрова, на длъжност Началник отдел „Управление на общинската собственост“ се заменят с думите „Маринела Лъчезарова Цанкова – гл. специалист Общинска собственост в отдел УОС“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Сийка Захариева Димитрова и се осигури достъп с необходимите права на Маринела Лъчезарова Цанкова до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Маринела Лъчезарова Цанкова, на кмета на Община Гулянци, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Плевен и  Община Гулянци.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.

                                                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

№РД-13-69/02.04.2019 г. 

 

           На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 9200-267 от 13.03.2019 г. на кмета на Община Гулянци, област Плевен (наш рег. № 09-4 от 13.03.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

           1. Оправомощавам служителите на Община Гулянци, област Плевен: 

           Сийка Захариева Димитрова – началник отдел „Управление на общинската собственост“,

           Андриан Красимиров Аурелов – гл. специалист „Кадастър и регулация“ в отдел УТС и ИП;и

           Николай Анчев Фердинандов – специалист „Общинска собственост – земеделие“ в отдел УОС,

           които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение                       № …………….. от ……….2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Гулянци, на територията на община Гулянци – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

           2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен.

 

           Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Гулянци, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Плевен, Община Гулянци.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.

                     

                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                   ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.