Skip to main content

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, област Плевен

За контакти: 0879521257 и  0876974892

З А П О В Е Д

№РД-13-69(3)/23.02.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

ИЗМЕНЯМ

Моя Заповед №РД-13-69(2) от 29.01.2021 г., както следва:

            Параграф единствен: Заличават се Точка 1 от §1, гласяща „Думите „Сийка Захариева Димитрова – началник отдел „Управление на общинската собственост“ се заличават“ и §2, гласящ „Да се прекрати достъпът на Сийка Захариева Димитрова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).“                                        

            Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Гулянци, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Плевен и Община Гулянци.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.   

                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

№РД-13-69(2)/29.01.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №0410-5 от 15.01.2021 г. на кмета на Община Гулянци, област Плевен (наш рег. №09-3(6) от 16.01.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

Моя Заповед №РД-13-69 от 02.04.2019 г., изменена със Заповед №РД-13-69(1) от 10.02.2020 г., както следва:

            § 1. В т. 1 се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Сийка Захариева Димитрова – началник отдел „Управление на общинската собственост“ се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:

            „Антонио Ивов Кирилов – главен специалист „Кадастър и регулация“ в отдел УТС и ИП;

            § 2. Да се прекрати достъпа на Сийка Захариева Димитрова до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Антонио Ивов Кирилов до КАИС.

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Гулянци, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Плевен и Община Гулянци.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

№  РД-13-69 -10.02.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №  9200-76 от 28.01.2020 г. на кмета на община Гулянци (наш рег. № 09-2(28) от 28.01.2020 г.)

ИЗМЕНЯМ      

 

            Заповед № РД-13-69 от 02.04.2019 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Сийка Захариева Димитрова, на длъжност Началник отдел „Управление на общинската собственост“ се заменят с думите „Маринела Лъчезарова Цанкова – гл. специалист Общинска собственост в отдел УОС“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Сийка Захариева Димитрова и се осигури достъп с необходимите права на Маринела Лъчезарова Цанкова до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Маринела Лъчезарова Цанкова, на кмета на Община Гулянци, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Плевен и  Община Гулянци.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.

                                                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                             

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

№РД-13-69/02.04.2019 г. 

 

           На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 9200-267 от 13.03.2019 г. на кмета на Община Гулянци, област Плевен (наш рег. № 09-4 от 13.03.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

           1. Оправомощавам служителите на Община Гулянци, област Плевен: 

           Сийка Захариева Димитрова – началник отдел „Управление на общинската собственост“,

           Андриан Красимиров Аурелов – гл. специалист „Кадастър и регулация“ в отдел УТС и ИП;и

           Николай Анчев Фердинандов – специалист „Общинска собственост – земеделие“ в отдел УОС,

           които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение                       № …………….. от ……….2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Гулянци, на територията на община Гулянци – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

           2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен.

 

           Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Гулянци, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Плевен, Община Гулянци.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.

                     

                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                   ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg