Skip to main content

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, област Кърджали

З А П О В Е Д

 

№РД-13-89-1-13.02.2020 

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № А 94-00-247 от 31.01.2020 г. на кмета на община Джебел, област Кърджали (наш рег. № 09-2 (34) от 05.02.2020 г.

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

 

         Заповед № РД-13-290 от 15.02.2017 г., изменена със Заповед № РД-13-89 от 24.04.2019г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Сюлейман Мустафа Салиф – гл. специалист „Общинска собственост“ в отдел ФСДАО се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още три лица, а именно:

            „Мехмед Метин Мюмюн – гл. архитект на Община Джебел;

            Надежда Руменова Георгиева – гл. специалист в отдел ТСУ

            Гювен Наджи Сали - ст. специалист в отдел ТСУ“

            § 2. Да се прекрати достъпа на Сюлейман Мустафа Салиф до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Мехмед Метин Мюмюн,  Надежда Руменова Георгиева и Гювен Наджи Сали до КАИС.

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените в § 1, т. 2 лица, на кмета на Община Джебел, на началника на СГКК – Кърджали, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кърджали и  Община Кърджали.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК–Кърджали.

                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                            

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№  РД-13-89/24.04.2019 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № А-94-00-550 от 03.04.2019 г. на кмета на община Джебел (наш рег. № 09-4(71)/10.04.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

           моя Заповед № РД-13-290 от 15.12.2017 г., както следва:

           § 1. В т. 1 думите „Фатмегюл Джемил Мурад – мл. специалист „общинска собственост“ в отдел СДУС, дирекция ФСДО“ се заменят с думите „Леман Бирол Ахмед – мл. специалист в отдел ТСУ“.

           § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Фатмегюл Джемил Мурад и се осигури достъп с необходимите права на Леман Бирол Ахмед до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Леман Бирол Ахмед, на кмета на Община Джебел, на началника на СГКК – Кърджали, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кърджали и  Община Джебел.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кърджали.

                                                                   

                                     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                           ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-290 / 15.12.2017 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писма № А-94-00-1954 от 08.12.2017 г. и № А-94-00-1979 от 12.12.2017 г. на кмета на Община Джебел, област Кърджали (наши рег. № 09-3(225)/08.12.2017 г. и № 09-3(226)/12.12.2017 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителите на Община Джебел, област Кърджали:

            Сюлейман Мустафа Салиф – гл. специалист „общинска собственост“ в отдел СДУС, дирекция ФСДАО;

            Мутлу Икбал Хашим – мл. специалист ТСУ, дирекция „Специализирана администрация“;

            Фатмегюл Джемил Мурад – мл. специалист „общинска собственост“ в отдел СДУС, дирекция ФСДАО,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-184-от  15.12.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Джебел, на територията на община Джебел – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кърджали.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Джебел и на началника на СГКК Кърджали, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Кърджали и Община Джебел.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Кърджали.                                          

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg