ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, област Кърджали

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

З А П О В Е Д

 

№РД-13-89-1-13.02.2020 

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № А 94-00-247 от 31.01.2020 г. на кмета на община Джебел, област Кърджали (наш рег. № 09-2 (34) от 05.02.2020 г.

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

 

         Заповед № РД-13-290 от 15.02.2017 г., изменена със Заповед № РД-13-89 от 24.04.2019г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  (АГКК) както следва:

            § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:

            1. Думите „Сюлейман Мустафа Салиф – гл. специалист „Общинска собственост“ в отдел ФСДАО се заличават;

            2. Точка 1 се допълва с още три лица, а именно:

            „Мехмед Метин Мюмюн – гл. архитект на Община Джебел;

            Надежда Руменова Георгиева – гл. специалист в отдел ТСУ

            Гювен Наджи Сали - ст. специалист в отдел ТСУ“

            § 2. Да се прекрати достъпа на Сюлейман Мустафа Салиф до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).

            § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на Мехмед Метин Мюмюн,  Надежда Руменова Георгиева и Гювен Наджи Сали до КАИС.

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените в § 1, т. 2 лица, на кмета на Община Джебел, на началника на СГКК – Кърджали, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кърджали и  Община Кърджали.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК–Кърджали.

                                     

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                            

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№  РД-13-89/24.04.2019 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № А-94-00-550 от 03.04.2019 г. на кмета на община Джебел (наш рег. № 09-4(71)/10.04.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

           моя Заповед № РД-13-290 от 15.12.2017 г., както следва:

           § 1. В т. 1 думите „Фатмегюл Джемил Мурад – мл. специалист „общинска собственост“ в отдел СДУС, дирекция ФСДО“ се заменят с думите „Леман Бирол Ахмед – мл. специалист в отдел ТСУ“.

           § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Фатмегюл Джемил Мурад и се осигури достъп с необходимите права на Леман Бирол Ахмед до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Леман Бирол Ахмед, на кмета на Община Джебел, на началника на СГКК – Кърджали, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Кърджали и  Община Джебел.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Кърджали.

                                                                   

                                     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                           ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-290 / 15.12.2017 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писма № А-94-00-1954 от 08.12.2017 г. и № А-94-00-1979 от 12.12.2017 г. на кмета на Община Джебел, област Кърджали (наши рег. № 09-3(225)/08.12.2017 г. и № 09-3(226)/12.12.2017 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителите на Община Джебел, област Кърджали:

            Сюлейман Мустафа Салиф – гл. специалист „общинска собственост“ в отдел СДУС, дирекция ФСДАО;

            Мутлу Икбал Хашим – мл. специалист ТСУ, дирекция „Специализирана администрация“;

            Фатмегюл Джемил Мурад – мл. специалист „общинска собственост“ в отдел СДУС, дирекция ФСДАО,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-184-от  15.12.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Джебел, на територията на община Джебел – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кърджали.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Джебел и на началника на СГКК Кърджали, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Кърджали и Община Джебел.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Кърджали.                                          

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението: 

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията.

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.