Skip to main content

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, област Русе

 З А П О В Е Д №РД-13-180(1)/22.01.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №К-275/14.01.2021 г. на кмета на Община Две могили, област Русе (наш рег. №09-3(4) от 14.01.2021 г.)

ДОПЪЛВАМ

Моя Заповед №РД-13-180 от 16.09.2019 г., както следва:
    Параграф единствен: В т. 1 след думите „Йорданка Величкова Тодорова – гл. специалист УТС“, се добавят още две лица, а именно:
    „Атанаска Димитрова Димова – старши специалист УТС“;
    „Георги Живков Георгиев – специалист УТС“;
    
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Две могили, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Русе и Община Две могили.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.
    

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-180-16.09.2019г.

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 4009 от 14.08.2019 г. на кмета на Община Две могили, област Русе (наш рег. № 10-10-8 (20) от 14.08.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителите на Община Две могили, област Русе:

            Трифон Евгениев Трифонов – гл. специалист УТС;

            Йорданка Величкова Тодорова – гл. специалист УТС,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение КД-3-122-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Две могили, на територията на община Две могили – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Русе.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Две могили, на началника на СГКК - Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК- Русе и на Община Две могили.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК - Русе.

                       

                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

            ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

 

 

 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg