Skip to main content

ОБЩИНА ДЕВИН, област Смолян

Сканирана заповед

З А П О В Е Д

№РД-13-182(1)/22.01.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №09-48-1/07.01.2021 г. на кмета на Община Девин, област Смолян (наш рег. №09-3(2) от 11.01.2021 г.)

ДОПЪЛВАМ

Моя Заповед №РД-13-182 от 17.09.2019 г., както следва:
    Параграф единствен: В т. 1 след думите „Даниела Дамянова Банкатева – „гл. специалист отдел ТОНМ“, се добавя още едно лице, а именно:
    „Мария Василева Любенова – старши специалист АО, ТСУ и ОС“;
    
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Девин, на началника на СГКК – Смолян, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Смолян и Община Девин.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.    

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-182-17.09.2019 г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35,    ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 09-45-21# 2 от 04.09.2019 г. на кмета на община Девин, област Смолян (наш рег. № 10-10-8 (22) от 10.09.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Девин, област Смолян: 

            Даниела Дамянова Банкатева – гл. специалист отдел ТОНМ, в отдел УТИОС,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № …КД-3-124-2019 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Девин, на територията на община Девин – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Смолян.

 

             Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Девин, на началника на СГКК Смолян, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

 

             Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК Смолян и  Община Девин.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Смолян.

                                                

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                           ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg