Skip to main content

ОБЩИНА БОРИНО, област Смолян, адрес: с. Борино

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-165-1/24.04.2020 г.  

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-08-1 от 08.04.2020 г. на кмета на община Борово, наш рег. № 09-2(77) от 13.04.2020 г.

 

ДОПЪЛВАМ

Заповед № РД-13-165 от 03.09.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Илиян Кънев – гл. специалист „Устройство на територията“, се добавят още 3 /три/ лица, а именно:

 

            Валерия Цветкова Борисова – Зам. Кмет на община Борово;

            Димитринка Стоилова Колева – гл. специалист „УТ“;

            Кичка Пенчева Митева – гл. специалист „УТ“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Борово, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Русе и Община Борово.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.              

                                                           

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-162/08.08.2017 г. 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 2152 от 21.07.2017 г. на Община Борино, област Смолян (наш рег. № 09-3/25.07.2017 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Борино, област Смолян: 

            Тефик Халилов Шидеров – гл. специалист в отдел ТСУ,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-46 от  07.08.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Борино, на територията на община Борино – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Смолян.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Борино и на началника на СГКК – Смолян, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Смолян и Община Борино.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Смолян.

                                              

                       

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта – (удостоверение за наличие или липса на одобрена кадастрална карта за даден имот или територия; удостоверение за наличие на определени факти и обстоятелства; удостоверение за характеристики на имот).

3. Приемане и обработване на заявления за предоставяне на услуги и за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

slogan bg