Skip to main content

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, област Варна

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-187(1)/31.08.2017 г.

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12 00-16-(4) от 23.08.2017 г. на кмета на община Белослав, област Варна

 

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-187 от 29.08.2017 г., както следва:

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Даниела Христова Станчева старши специалист в отдел ОС“, се добавя още едно лица, а именно:

            „Запряна Иванова Велчева – главен експерт ИПСД“.

 

            Копие от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Белослав и на началника на СГКК – Варна, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Белослав.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                     

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                         ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-187/29.08.2017 г.

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писма изх. № 1200-16-(1) от 06.06.2017 г. и № 1200-16-(2) от 24.072017 г. на кмета на община Белослав

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Белослав:          

            Владимир Кирилов Георгиев – директор на дирекция ОСТСУ;

            Пенка Маркова Иванова – младши експерт в отдел ОС;

          Даниела Христова Станчева – старши специалист в отдел ОС,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № …………… от  ……………2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Белослав, на територията на община Белослав – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Варна.

            3. Отменям моя Заповед № РД-13-142 от 11.07.2017 г

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Белослав и на началника на СГКК – Варна, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Варна и  Община Белослав.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

                                                                     

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта – (удостоверение за наличие или липса на одобрена кадастрална карта за даден имот или територия; удостоверение за наличие на определени факти и обстоятелства; удостоверение за характеристики на имот).

3. Приемане и обработване на заявления за предоставяне на услуги и за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

slogan bg