Skip to main content

ОБЩИНА АВРЕН, област Варна

З А П О В Е Д  

№ РД-13-249/.10.10.2018 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № ОП-3352 от 2.10.2018 г. на кмета на община Аврен, област Варна (наш № 09-3/05.10.2018 г.)

 

И З М Е Н Я М:

            Заповед № РД-13-210 (1) от  19.10.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), както следва:

            § 1. Прекратявам правомощията на Симона Стефанова Иванова – специалист в отдел УТ в Община Аврен.

            § 2. Изменям т. 1, като думите „Симона Стефанова Иванова – специалист в отдел УТ“ се заменят с „Женя Неделчева Желязкова – гл. специалист в отдел УТ“.                         

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Аврен, на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Варна и  Община Аврен.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Варна.

 

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                     ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

№ РД-13-210./.19.10.2017 г. 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и електронно писмо от 11.09.2017 г. на Община Аврен, област Варна (наш рег. № 09-3(46)/11.09.2017 г.) 

Н А Р Е Ж Д А М: 

            1. Оправомощавам служителя на Община Аврен, област Варна:

            Мартин Трифонов Зафиров – гл. специалист в отдел УТ,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-110-2017 от 27.09.2017 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Аврен, на територията на община Аврен – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицето по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Варна.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посоченото по-горе лице, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“, на директора на дирекция „Информационни системи“, на кмета на Община Аврен и на началника на СГКК Варна, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Варна и Община Аврен.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Варна.

 

 

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                        ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане и обработване на заявления за предоставяне на услуги и за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти..

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.  

slogan bg