Skip to main content

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, обл. Велико Търново

З А П О В Е Д

№ РД-20-14 / 12.08.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № АОЧР-18-4853/06.08.2021 г. на кмета на община Златарица, област Велико Търново (наш рег. № 09-3 (93) /11.08.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ 

     Заповед № РД-13-131/30.06.2017 г., изменена и допълнена със Заповеди №РД-13-131(1)/21.05.2019 г., №РД-13-131(2)/08.07.2019 г., №РД-13-131(3)/21.01.2020 г., №РД-13-131(4)/08.05.2020 г., №РД-13-131(5)/25.09.2020 г. и №РД-13-131(6)/06.10.2020 г.  на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    §   1.  В т. 1 се правят следните изменения:
•    Думите „Пламен Тодоров Маринов – специалист ТСТСУ“  се заличават.
    § 2. Да се прекрати достъпът на Пламен Тодоров Маринов до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на община Златарица, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Велико Търново и община Златарица.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

З А П О В Е Д № РД-13-131(6)/06.10.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ОА-УГ-01-02-5983 от 29.09.2020 г. на кмета на община Златарица, област Велико Търново (наш рег. № 09-2(196)/29.09.2020 г.)

ДОПЪЛВАМ
    моя Заповед № РД-13-131 от 30.06.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), изменена и допълнена с мои Заповеди №№ РД-13-131(1) от 21.05.2019 г., РД-13-131(2) от 08.07.2019 г., РД-13-131(3) от 21.01.2020 г., РД-13-131(4) от 08.05.2020 г. и РД-13-131(5) от 25.09.2020 г., както следва:
    Параграф единствен: В т. 1 след думите „Пламен Тодоров Маринов на длъжност: специалист ТСТСУ в дирекция „Специализирана администрация“, се добавя още едно лице, а именно:
    „Стоян Светланов Добрев – специалист „Кадастър и регулация“.
        
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Златарица, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
 
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Велико Търново и Община Златарица.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.

                        
    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 З А П О В Е Д № РД-13-131_4-08.05.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ОА-УГ-01-02-2269 от 10.04.2020 г. на кмета на община Златарица, област Велико Търново (наш № 09-2 (76) от 10.04.2020 г.) 

ИЗМЕНЯМ 

            Заповед № РД-13-131 от 30.06.2017 г., изменена и допълнена със Заповеди №№ РД-13-131 (1) от 21.05.2019 г.; РД-13-131 (2) от 08.07.2019 г.; РД-13-131 (3) от 21.01.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), както следва:

            § 1. В т. 1 думите „Йорданка Пенчева Стоева – длъжностно лице по защита на данните и електронно управление и информационна сигурност в дирекция „Обща администрация“ се заменят с думите „Иванка Петьова Хаджиева – специалист „Кадастър и регулация“.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Йорданка Пенчева Стоева и се осигури достъп с необходимите права на Иванка Петьова Хаджиева до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Иванка Петьова Хаджиева, на кмета на Община Златарица, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Велико Търново и  Община Златарица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.

                                                                      

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

 

№ РД-13-131_3-21.01.2020 г.

 

 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо наш рег. № 09-2/02.01.2020 г.)

 

ИЗМЕНЯМ

моя Заповед № РД-13-131 от 30.06.2017 г., както следва:

 

            § 1. В т. 1 думите „Тодор Стефанов Попов - специалист „Кадастър и регулация“ се заличават.

            § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Тодор Стефанов Попов

 

            Заповедта да се сведе до знанието на кмета на Община Златарица, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК Велико Търново и Община Златарица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Велико Търново.

                                                                       

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

           

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-131_2/2-08.07.2019г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД-25-3408 от 17.05.2019 г. на кмета на община Златарица (наш рег. № 09-4(101) от 17.05.2019 г.)

ДОПЪЛВАМ 

           Заповед № РД-13-131 от 30.06.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), изменена със Заповед № РД-13-131 (1) от 21.05.2019 г., както следва:

           Параграф единствен. В т. 1 след думите „Пламен Тодоров Маринов на длъжност: специалист ТСТСУ в дирекция „Специализирана администрация“ да се добави „Тодор Стефанов Попов на длъжност „Кадастър и регулация“ в дирекция „Обща администрация“.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Пламен Тодоров Маринов, на кмета на Община Златарица, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Велико Търново и  Община Златарица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.

                                                                   

                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

           ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

(Съгласно Заповед № РД-13-121/14.06.2019 г.

 на изпълнителния директор на АГКК)

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-131_1-21.05.2019  г. 

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № РД-25-3408 от 17.05.2019 г. на кмета на община Златарица (наш рег. № 09-4(101) от 17.05.2019 г.)

 

ИЗМЕНЯМ      

 

           Заповед № РД-13-131 от 30.06.2017 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), както следва:

           § 1. В т. 1 думите „Станислав Тодоров Кожухаров на длъжност: специалист „ИПБ и техническа инфраструктура“ в дирекция „Специализирана администрация“ се заменят с думите „Йорданка Пенчева Стоева – длъжностно лице по защита на данните и електронно управление и информационна сигурност в дирекция „Обща администрация“.

           § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Станислав Тодоров Кожухаров и се осигури достъп с необходимите права на Йорданка Пенчева Стоева до КАИС.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Йорданка Пенчева Стоева, на кмета на Община Златарица, на началника на СГКК – Велико Търново, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Велико Търново и  Община Златарица.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Велико Търново.

                                                                   

                                     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                           ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-131-30.06.2017  г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо вх. № 09-54/15.05.2017 г. от кмета на община Златарица

НАРЕЖДАМ:

1.   Оправомощавам   следните   служители   на   община   Златарица,   област   Велико Търново:

Станислав Тодоров Кожухаров на длъжност: специалист „ИПБ и техническа инфраструктура" в дирекция „Специализирана администрация", и

Пламен    Тодоров    Маринов    на   длъжност:    специалист   ТСТСУ   в   дирекция„Специализирана администрация", които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №*КД-3-7 ОТ 29.06.2017 г., сключено между АГКК и Община Златарица в Община Златарица, обл. Велико Търново, които за територията на община Златарица - урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

2.   На   лицата   по   т.    1    да   се   осигури   достъп    с    необходимите    права   до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на АГКК.Копие от заповедта да се връчи на посочените no-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване", на директора на дирекция „Информационни системи", на кмета на Община Златарица и на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново, за сведение и изпълнение.Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново и Община Златарица.Контрола по изпълнението на заповедта възлагам-на-главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да извършва съдействие и да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за територия на община Златарица – урбанизирана и неурбанизирана.

 1. Консултиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри (наричани в споразумението за краткост “КККР”). Консултациите при предоставяне на услугите са свързани с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР), подавани от гражданите за територията на Общината – урбанизирана и неурбанизирана.

4. Приемане на заявления за издаване на удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта – удостоверение за характеристики на имот и тяхното предоставяне на потребителите.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 и т. 4, на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14) (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г.). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя, чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията

slogan bg