Skip to main content

ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, област Ловеч

З А П О В Е Д

№ РД-13-286(1)/18.09.2020 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 01-2337 от 09.09.2020 г. (наш рег. № 09-2 (184) от 09.09.2020 г.) на кмета на община Ябланица

ДОПЪЛВАМ
Заповед № РД-13-286 от 23.11.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

    Параграф единствен: В т. 1 след думите „инж. Людмила Николаева Стоянова – мл. експерт ТСУ в отдел УТР“, се добавя още 1 /едно/ лице, а именно:

    Цонка Трифонова Николова-Василева – гл. специалист ТСУ в отдел УТР
    Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Ябланица, на началника на СГКК – Ловеч, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Ловеч и Община Ябланица.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Ловеч.        
                    
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-286/23.11.2018 г.  

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 01-2270 от 30.10.2018 г. на кмета на община Ябланица, област Ловеч (наш № 09-58/06.11.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Ябланица, област Ловеч: 

            Илиана Найденова Нейкова – гл. специалист ТСУ в отдел УТР;

            инж. Людмила Николаева Стоянова – мл. експерт ТСУ в отдел УТР,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-132 от  23.11.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Ябланица, на територията на община Ябланица – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Ловеч.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Ябланица, на началника на СГКК – Ловеч, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Ловеч и Община Ябланица.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Ловеч.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg