Skip to main content

ОБЩИНА НИКОПОЛ, област Плевен

З А П О В Е Д

№ РД-13-259(1)/02.10.2020 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-127 от 21.09.2020 г. (наш рег. № 09-2 (193) от 21.09.2020 г.) на кмета на община Никопол, област Плевен

ДОПЪЛВАМ
Заповед № РД-13-259 от 24.10.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:

    Параграф единствен: В т. 1 след думите „Даниела Валентинова Русанова – ст. експерт „Икономически дейности“, се добавят още 2 /две/ лица, а именно:

    Клара Кръстева Паскова – гл. специалист „Кадастър и регулация“
    Майдън Себайдинов Бошнаков – гл. специалист „Кадастър и регулация“

    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Никопол, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Плевен и Община Никопол.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.        
                    
                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-259/24.10.2018 г.

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-106 от 18.10.2018 г. на кмета на община Никопол, област Плевен (наш № 09-3/22.10.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Никопол, област Плевен

            Мирослава Славчева Маринова – ст. специалист административно обслужване;

            Даниела Валентинова Русанова – ст. експерт „Икономически дейности“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-109 от  24.10.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Никопол, на територията на община Никопол – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Плевен.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Никопол, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Плевен и Община Никопол.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевен.

                                               

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg