Skip to main content

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, област Хасково

 

З А П О В Е Д
№ РД-13-170(2)/19.10.2020 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. №ОХ-11-260 от 29.09.2020 г. на кмета на община Харманли, област Хасково (наш рег. № 09-2(200) от 01.10.2020 г.)

ИЗМЕНЯМ

    Моя Заповед №РД-13-170 от 10.07.2018 г., допълнена със Заповед №РД-13-170(1) от 25.09.2018 г., както следва:
    § 1. В т. 1, се правят следните изменения:
    1. Думите „Дарина Миткова Костадинова – „ст. експерт в отдел ИОС“ се заменят с думите „Галина Пенчева Христова – „мл. експерт отдел „Икономика и общинска собственост“
    § 2. Да се прекрати достъпът до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС) на лицето Дарина Миткова Костадинова и да се осигури достъп с необходимите права на Галина Пенчева Христова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на Галина Пенчева Христова, на кмета на Община Харманли, на началника на СГКК – Хасково, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Хасково и Община Харманли.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Хасково.    
    
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д 

№ РД-13-170-1/25.09.2018 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № ОХ-11-198 от 4.09.2018 г. на кмета на община Харманли, област Хасково (наш № 09-3/11.09.2018 г.)

ДОПЪЛВАМ

моя Заповед № РД-13-170 от 10.07.2018 г., както следва:

 

            Параграф единствен: В т. 1 след думите „Петя Огнянова Георгиева – гл. специалист в отдел СУСЕ“, се добавя още две лица, а именно:

            „Стела Георгиева Димова – директор на дирекция ОС и УТ;

            Дарина Миткова Костадинова – ст. експерт в  отдел ИОС.“

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Община Харманли, на началника на СГКК – област Хасково, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – област Хасково и  Община Харманли.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – област Хасково.

                                                                       

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                          ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д № РД-13-170/10.07.2018 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № ДХ-11-120 от 20.06.2018 г. на кмета на Община Харманли, област Хасково (наш рег. № 09-3 от 22.06.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителите на Община Харманли, област Хасково: 

            Инж. Теменужка Петкова Тенева – експерт в отдел ТУСЕ,

            Инж. Стияна Станимирова Узунова – мл. експерт в отдел ТУСЕ и

            Петя Огнянова Георгиева – гл. специалист в отдел СУСЕ,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение  № КД-3-77 от 09.07.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Харманли, на територията на община Харманли – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково.

 

            Копие от заповедта да се връчи на посочените по-горе лица, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, на кмета на Община Харманли и на началника на СГКК Хасково, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК Хасково и Община Харманли.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК Харманли.

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg