Skip to main content

ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.

Тип обява
Стандартна обява

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, която не включва територията в строителните граници и кадастрален район 502. Кадастралната карта и кадастралните регистри са в Службата по геодезия, картография и кадастър Варна. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” (до 19.03.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им

 

            Обнародвана е Заповед № РД-18-10 от 30.01.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Казашко, общ. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 19.03.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.

 

 

 

slogan bg