Skip to main content

ДВ, бр. 6 от 23.01.2015 г.- приети и одобрени КККР

Тип обява
Стандартна обява

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Горица, община Бяла и за част от землището на с. Ново Оряхово, която не включва територията в строителните граници и кадастрален район 502, община Долни чифлик, които  са в Службата по геодезия, картография и кадастър Варна. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 23.02.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им

 

            Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри

Заповед № РД-18-62 от 15.12.2014 г. – за част от землището на гр. Пещера – летовище „Свети Константин” и територията извън строителните граници на гр. Пещера (кадастрални райони 1, 2, 3, 4 и 506), общ. Пещера, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-65 от 23.12.2014 г. – за землището на с. Гълъбово (без поземлен имот с идентификатор 15638.1.1), общ. Белица, област Благоевград;

Заповед № РД-18-66 от 23.12.2014 г. – за землището на с. Златарица (без поземлен имот с идентификатор 14521.15.6), общ. Белица, област Благоевград;

Заповед № РД-18-67 от 23.12.2014 г. – за землището на с. Палатик (без поземлени имоти с идентификатори 59330.15.5, 59330.15.6), общ. Белица, област Благоевград;

Заповед № РД-18-68 от 23.12.2014 г. – за землището на с. Кузьово (без поземлени имоти с идентификатори 40453.15.2, 40453.15.4), общ. Белица, област Благоевград;

Заповед № РД-18-69 от 23.12.2014 г. – за землището на с. Черешово (без поземлени имоти с идентификатори 80649.16.5, 80649.16.23), общ. Белица, област Благоевград.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 23.02.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

slogan bg