Skip to main content

Одобрена е КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 04279.613.24, гр. Благоевград

Тип обява
Стандартна обява

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР, във връзка с Решение № 19/ 09.05.2008 г. на ОС- Благоевград, постановено по адм. д. № 687/ 2006 г. и Решение № 2480/ 23.02.2009 на ВАС, постановено по адм.д. № 13034/ 2008 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД- 18-8/ 21.05.2014 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрена  КК и КР за територията на поземлен имот с идентификатор 04279.613.24, гр. Благоевград.

Заповедта подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването й в `Държавен вестник` / ДВ– бр.  49/ 13.06.2014 г. / по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред Административния съд по местонахождението на имота само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.  

slogan bg