Skip to main content

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на селищно образувание „Пристанище” и селищно образувание „Помпена станция” в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе

Тип обява
Стандартна обява

В ДВ, бр. 49/13.06.2014 г. e обнародвана Заповед № РД-18-10 от 23.05.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри  на територията на селищно образувание „Пристанище” и селищно образувание „Помпена станция” в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 14.07.2014 г. вкл.) пред Административен съд – Русе, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Русе.

slogan bg