Skip to main content

Обява за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, община Белица, област Благоевград

Тип обява
Стандартна обява

В ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-9 от 21.05.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори 39270.1.463 и 39270.1.466, с. Краище, община Белица, област Благоевград. (във връзка с Решение № 53 от 13.01.2012 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 575/2011 г., Решение № 892 от 22.05.2013 г. на Административния съд Благоевград, постановено по административно дело № 39/2013 г.)

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 14.07.2014 г. вкл.) пред Административния съд Благоевград, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираните съдебни решения.

 

slogan bg