Skip to main content

Обява за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 04279.613.24, гр. Благоевград

Тип обява
Стандартна обява

В ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г. е обнародвана Заповед № РД-18-8 от 21.05.2014 г на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 04279.613.24, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (във връзка с Решение № 19 от 09.05.2008 г. на Окръжния съд Благоевград, постановено по административно дело № 687/2006 г., Решение № 2480 от 23.02.2009 г. на Върховния административен съд на Република България, постановено по административно дело № 13034/2008 г.)

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 14.07.2014 г. вкл.) пред Административния съд Благоевград, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, само по отношение на непълно, неточно или неправилно изпълнение на цитираното съдебно решение.

slogan bg