Skip to main content

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на територията на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград

Тип обява
Стандартна обява

В ДВ, бр. 14/18.02.2014 г. e обнародвана Заповед № РД-18-3 от 06.02.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на територията в строителните граници на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 20.03.2014 г. вкл.) пред Административен съд – Благоевград, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград.

slogan bg