Skip to main content

Програма за създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г.

Документи за изтегляне

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А     Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я

М   И   Н   И   С   Т   Е   Р   С   К   И      С   Ъ   В   Е   Т

 И  З  В  Л  Е  Ч  Е  Н  И  Е   О Т   П Р О Т О К О Л   № 31

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

на 22 август 2012 година

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

 Р Е Ш Е Н И Я:

1. Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г. 

 

1. Приема Програмата за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г.

2. Средствата за изпълнение на програмата по т. 1 са за сметка на бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на правосъдието за 2012 г.

3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието да организират изпълнението на програмата по т. 1

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Росен Желязков


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

П Р О Г Р А М А 

ЗА ДЕЙНОСТТА ПО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ПРЕЗ 2012 г.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г. е разработена в съответствие с изискването на чл. 94, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Тя е съобразена с Дългосрочната програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър, приета с Решение № 326 от 11.05.2001 г. на Министерския съвет, актуализирана с Протокол № 45 от заседанието на Министерския съвет от 29. 11. 2007 г.

В съответствие със ЗКИР, предвидените финансови средства са предназначени както за дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), така и за Агенцията по вписванията (АВ).

Програмата не включва дейности по геодезия и картография, които са възложени на АГКК по реда на Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 17 април 2006 г.).

С Програмата се определят и детайлизират основните дейности по създаване на кадастъра и имотния регистър, развитието и поддържането на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър, и процеса на предоставяне на услуги за външни потребители на системата чрез отдалечен достъп, организацията, необходимите материални, човешки и финансови ресурси.

С Програмата се прилага принципа кадастрална карта да се създава за територии с интензивен пазар на недвижими имоти и с голям инвестиционен интерес, както и да се подобрява обслужването на потребителите с кадастрална информация.

Развитието на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър е елемент и приоритет на държавната политика за реформи в системата на вписванията за преминаване от персонална към поимотна (реална) система на вписвания на правно релевантните факти по отношение на собствеността върху недвижимите имоти.

Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър е разработена през м. април, тъй като съгласно чл. 94, ал. 3 от ЗКИР тя следва да определи обема на различните дейности по създаване, поддържане, актуализиране и съхраняване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на имотният регистър в съответствие с утвърдените и актуализирани бюджети на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Министерство на правосъдието.

Програмата включва и Отчет за извършените дейности по кадастъра и имотния регистър през 2011 г.

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА 

Кадастърът и имотният регистър в Република България се създават в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (в сила от 1.01.2001 г.). 

През 2012 г. ще бъдат разработени, съответно изменени и допълнени нормативните актове посочени в таблица № 1. С разработването на нови или чрез изменение на действащи нормативни актове се цели:

     - ускоряване на процеса по установяване на АГКК като единствен орган, предоставящ кадастрална информация за територията на цялата страна;

     - подобряване и улесняване на реда за поддържане в актуален вид на кадастралната карта и кадастралните регистри;

     - прецизиране на условията и реда при обмена на данни между кадастъра и имотния регистър;

     - подобряване на административно-техническото обслужване, предоставяно от АГКК;

     - нормативно уреждане на реда и условията за предоставяне на кадастрални данни от АГКК.

Таблица № 1

 

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 

отговорно ведомство 

срок

 

1.

Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

МРРБ и МП

ІV

тримесечие

2.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

МРРБ

ІV

тримесечие

3.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра

МРРБ

ІV

тримесечие

4.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

МРРБ

ІV

тримесечие

5.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

МРРБ

ІV

тримесечие

6.

Наредба за предоставяне на кадастрални, геодезически и картографски материали и данни (чл. 58, ал. 1 ЗКИР)

МРРБ

ІV

тримесечие

7.

ПМС за изменение и допълнение на раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

МРРБ

ІV

тримесечие

8.

Формат на записа на цифровите карти и регистри към тях

МРРБ

ІV

тримесечие

9.

 Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР)

МРРБ и МП

ІV

тримесечие

10.

 Наредба за изменение на Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър

МП

ІV

тримесечие

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обслужва с кадастрална информация гражданите във всичките 28 служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК).    Територията с одобрена кадастрална карта се увеличава непрекъснато, с което значително нараства и броя на гражданите и клиентите, на които Агенцията предоставя административно-технически услуги.

Съгласно приетата с Протокол № 45 от заседанието на Министерския съвет от 29.11.2007 г. актуализирана Дългосрочна програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър, численият състав на Агенцията по геодезия, картография и кадастър още през 2009 г. следваше да достигне 600 бройки. Към 31.03.2012 г. АГКК осъществява дейността си само с 345 щатни бройки, което е значително под предвидения и необходим брой за обезпечаване на непрекъснато нарастващия обем от работа в службите по геодезия, картография и кадастър. Недостатъчните щатни бройки често водят до забавяне или затрудняване на обслужването на гражданите.

Консултантска помощ

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще продължи да работи с консултанти с доказани професионални качества за подпомагане на дейността й в следните направления:

 • Поддържане на интегрираната информационна система за кадастъра и имотния регистър;
 • Правна помощ за СГКК при обслужване на гражданите в процеса на създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Правната помощ дава възможност за повишаване на качеството на предоставяните от АГКК услуги, ускоряване обработката на възраженията и жалбите на гражданите при обявяване и одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, и т.н.

Строително-ремонтни работи на офисите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

През 2012 г. ще бъде извършен ремонт на помещенията на службата по геодезия, картография и кадастър в гр. Перник.

Разпределение на финансовите средства:

Таблица № 2

ИЗДРЪЖКА И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕ

НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Бюджетна субсидия         на АГКК

лв.

 Оперативни разходи

2  742 760

 Договори с консултанти за подпомагане на АГКК

405 210

 Строително-ремонтни работи в сгради на АГКК

80 000

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

Имотният регистър се води от службите по вписванията към Агенция по вписвания. Към настоящия момент щатната численост на служителите е 258 души. Назначени са и 32 служители по Постановление № 66 от 28 март 1996 г. на Министерски съвет за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.

Дейностите по имотната регистрация се организират и координират от Агенцията по вписванията.

Към 31.05.2011г. числеността на служителите в службите по вписванията на Агенция по вписванията е намалена от 279 души към края на 2010 г. на 266 души, а по-късно същата година на 258.

Към момента наличният персонал  обезпечва нуждите на службите по вписванията, но при прилаганена ЗКИР след издаване на заповеди на Министъра на правосъдието по чл.70 от ЗКИР ще се наложи осигуряването на кадрови и финансов ресурс за изготвяне на предварителни партиди на недвижимите имоти на територията на страната. 

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Техническо осигуряване на службите по вписванията

За всички служби по вписванията, съобразно текущите нужди, свързани с електронното водене на регистрите по реда на действащото законодателство, са осигурени:

 • Компютърни конфигурации, скенери, принтери и копирни машини.
 • Комуникационна свързаност;
 • Хардуер за центровете за бази данни на информационната система, сървъри,  комуникационно оборудване;
 • Основни центрове на информационните системи.

 Разпределение на финансовите средства:                                                                               

Таблица № 3 

ДЕЙНОСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ 

НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ

Бюджетна субсидия         на АВ

лв.

Офис-мебели

6 000  лв. 

Доставка на компютри и периферна техника

Доставка на тонери, барабани и девелопъри за нуждите на АВ

Доставка на метални архивни шкафове

 

80 000 лв.

 

59 880 лв.

Канцеларски материали за архиви  

Доставка на корици за нотариалните дела

 

 

60 000 лв. 

Оперативни разходи 

-          Осигуряване на хардуерна поддръжка  на техниката на АВ

-          Осигуряване на поддръжка на системен софтуер и СУБД и миграция на данни на Имотен регистър

-          Поддръжка на Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър – подсистема Имотен регистър и приложение за отдалечен достъп ОСС

- Лицензи за Оракъл (Oracle)

- Доставка на сървъри

- Доставка на комуникационно оборудване

 

104 000 лв.

226 000 лв.

 

162 000 лв.

 

750 000 лв.

100 000 лв.

78 000 лв.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪРА 

Създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри

Създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на страната изисква изпълнение на значителен обем дейности от голям брой специалисти за продължителен период от време и при наличие на достатъчен финансов ресурс.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават при максимално използване на съществуващите кадастрални планове на населените места (изработени по реда на отменените ЗЕК и ЗТСУ) и на картата на възстановената собственост (създадена при възстановяване на собствеността на земеделските земи и горите).

За населени места, чиито оцифрени кадастрални планове отговарят на нормативните изисквания за актуалност и точност, създаването на кадастралната карта включва предимно набиране на данни за собствеността на имотите и след това обявяване на картата пред гражданите по реда на ЗКИР. За населени места, чиито налични планове не отговарят на нормативните изисквания, кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват чрез използване и на геодезически измервания.

Неразделна част при изработването на кадастралната карта е създаването на геодезически мрежи с местно предназначение и на работни геодезически основи.

Във връзка с необходимостта от установяване на вярното местоположение и собственост на недвижимите имоти, когато при обединяване на плановете на урбанизираната територия с картата на възстановената собственост се констатира явна фактическа грешка, за тези територии се изработват карти на контактната зона.

  През 2012 г. се цели:

  - Да продължат дейностите по одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на райони ”Студентски”, “Банкя”, “Искър”, “Нови Искър” и “Панчарево”, Столична община, на общинските центрове гр. Панагюрище, гр. Брацигово и гр. Пещера и на други 10 населени места, с обща площ 100 882 ха.;       

  - При финансова обезпеченост да бъде възложено създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри на оставащите невъзложени до сега осем административни района на   гр. София (Красно село, Възраждане, Подуяне, Слатина, Изгрев, Лозенец, Илинден и Триадица), както и на 26 градове - общински центрове (Казанлък, Свиленград, Горна Оряховица, Костинброд, Аксаково, Провадия, Бяла Слатина, Костенец, Ардино, Белоградчик, Ихтиман, Радомир, Бяла и др.) и на други 46 землища на населени места. В този брой са включени 27 бр. населени места, спешното създаване на кадастрална карта за които е наложено от необходимостта за тях след това да бъдат изработени и специализирани карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Общата площ на тези територии се предвижда да бъде 233 586 ха.

От започване на дейността на АГКК до 31 март 2012 г. са одобрени или са в процес на създаване кадастралната карта и кадастралните регистри за 1 995 425 ха, представляващи   17,98 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 6 329 624 броя недвижими имоти,  които представлят около 30 % от общия брой на недвижимите имоти в страната. Кадастърът е обхванал всички областни градове (с изключение на гр. София, за който са включени 16 от всички 24 района), 95 общински центрове и 508 бр. други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи и Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

За територията на страната има три съдебни района – Балчик, Каварна и Троян, на които  всички населени места са с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на всички населени места в 19 общини - Априлци, Асеновград, Балчик, Каварна, Летница, Шабла, Ямбол, Копривщица, Добрич – град, Девня, Кричим, Марица, Пловдив, Несебър, Троян, Николаево, Угърчин, Гурково и Сопот.

Създаване на кадастрална карта за отделни имоти

Законът за кадастъра и имотния регистър позволява кадастрална карта и кадастрални регистри да се създават за отделен имот или за група имоти (до 50 бр. имоти), като възлагането се извършва със средства на собственика или заинтересувано лице. Така времето за изработването и за процедиране (обявяване, възразяване и одобряване) на кадастралната карта и кадастралните регистри за тези имоти се намалява значително.

Подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри

Контролът на качеството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри се осъществява от службите по геодезия, картография и кадастър и включва:

 • Извършване на полски проверки по изпълнението на геодезическите мрежи с местно предназначение и на работната геодезическа основа;
 • Проверка на точността и съдържанието на кадастралната карта;
 • Проверка на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
 • Извършване на проверка на окончателно завършените материали и данни.

За подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри влияе и разработения и внедрен модул – тестваща програма в ИИСКИР.

Обслужване на гражданите с кадастрална информация

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е изключителен приоритет за Агенцията и нейните териториални структури. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. За улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират 70 изнесени работни места в общинските центрове, където има създадена и одобрена кадастрална карта.

Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работно време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, обслужването и информацията на гражданите е компетентна. Чрез Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР) обслужването на клиенти с кадастрална информация се извършва и през Интернет, на база принципа “Обслужване на едно гише” с отдалечен достъп.

Ще се създаде възможност официалните документи (скици, схеми, удостоверения и др.) да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

Ще продължи сътрудничеството с ведомствата при обмена на данни, при предоставяне  на  кадастрални материали и данни за създаване на специализирани карти по чл. 32 ЗКИР, при оказване на методическата помощ от страна на АГКК и т.н. 

В АГКК функционира Форум на потребителите на кадастрална информация, членове на който са най–големите й клиенти. Във Форума участват представители на държавни и общински администрации, национални сдружения и обединения на специалисти – нотариуси, съдии по вписванията, оценители, брокери, геодезисти и др., като неговата цел е чрез обсъждане на проблеми и взимане на решения да се повишава качеството на предоставяните от АГКК услуги за гражданите. Работата на Форума ще продължи и през 2012 г.

С цел подпомагане на гражданите при избора им на услуги ще продължи разработването на указания с подробна информация за съдържанието на всяка една услуга и реда за заявяването и получаването й.

Създаване на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Във връзка с изпълнение на задълженията на АГКК по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и съгласно Наредба № 1 / 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, при наличие на финансови средства през 2012 г. ще се възложи изработването на:

- специализирани карти и регистри на всички плажове по Черноморското крайбрежие;

- специализирани карти и регистри обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, включително    и определяне на охранителните зони “А” и “Б” - за цялата територия на област Добрич (за землищата на гр. Дуранкулак, с. Крапец, гр. Шабла,  общ. Шабла, с. Свети Никола, гр. Каварна, с. Топола и с. Божурец, общ. Каварна, гр. Балчик, с. Оброчище и с. Кранево, общ. Балчик).

Информацията за обектите в имотите - публична държавна и общинска собственост на територията на Черноморското крайбрежие (брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения, крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони и др.) и за местоположението на охранителните зони “А” и “Б” е необходима както за общинските и държавните администрации, така и за гражданите и бизнеса, желаещи да реализират инвестициони намерения в тази територия и ще допринесе за спирането на хаотичното към момента строителство. 

5. ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР 

Оперативна подкрепа на информационните системи

Внедряването на ИИСКИР, подсистема Имотен регистър, започна в началото на септември 2008 г. и приключи в края на януари 2009 г. Беше осигурен и достъп до ИИСКИР, подсистема Имотен регистър и на съдиите по вписванията за извършване на справки по въведени актове и за извършване на последваща проверка на вписаните актове от служителите на службите по вписванията.

Предстоящите дейности до края на 2012 г. са в следните направления:

   1. Осигуряване на поддръжка на Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър – подсистема Имотен регистър и приложение за отдалечен достъп One-Stop- Shop.

   2. Увеличаване кръга от институции с право на безплатен отдалечен достъп до данните въведени в ИИСКИР, подмодул Имотен регистър. 

   3. Повишаване ефективността на работа на служителите, обслужващи имотния регистър с цел подобряване обслужването на гражданите;

   4. Ефективно функциониране на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър. Преглед на дейността и функционирането на информационната система, с цел изготвяне на детайлен анализ за постигнатото чрез нейното внедряване и предприемане на последващи действия;

   5. Организиране и провеждане на работни срещи и дискусии с цел оптимизиране на работата в службите по вписванията;

   6. Осигуряване и проектиране на помещения за СВ - гр.Търговище и СВ -  гр.Плевен;

   7. Съкращаване на времето за подаване на документи от нотариусите към службите по вписванията;

   8. Облекчаване дейността на службите по вписванията и на съдиите по вписванията;

   9. Доразвитие на Интегрираната информационна система, обслужваща дейността на службите по вписванията към Агенция по вписванията и адаптирането й към промените в нормативната уредба;

   10. Подобряване качеството на изпълнение на служебните задължения и бързина при въвеждане в електронната система и вписване на подадените актове в рамките на законовия срок;

   11. Постигане на пълна взаимозаменяемост на служителите от службите по вписванията. Постигане на гъвкавост и по-голяма ефективност на работата на служителите;

   12. Създаване на предварителни и реални партиди;

   13. Повишаване сигурността на информацията и оптимизирането на разпределението на работа.

   14. Преформулиране на целите и модела на прехода към имотен регистър и изготвяне на окончателен законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР (паралелно - на ЗС, ГПК и ЗУТ), в частност решаване на следните основни проблеми:

   a)  Предефиниране на разбирането за предварителна имотна партида, респективно подготовката за електронна имотна партида и нейния информационен носител;

   b)  Предефиниране на процедурата за създаване на имотен регистър;

   c)  Създаване на задължение и процедура за формиране на имотна партида по повод на всяко образувано нотариално производство;

   d)  Окончателно установяване на принцип за създаване на партида за всяка сграда и всеки обект в един поземлен имот, независимо от броя собственици.

   e)  Предприемане на други мерки и промени, разработени с цялостната стратегия за преминаване към имотна регистрация.

   15. След осигуряване на финансов ресурс, организиране и провеждане на обучителни програми за съдии по вписванията, нотариусите, съдебните изпълнители и други за запознаване със системата и нейните възможности.

   16. Въз основа на одобрения законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР приемане на окончателните текстове на:

   a) Наредба по чл. 6, ал. 3 от ЗКИР (при допускането за отпадане потребността от наредбата по чл. 7, ал. 3 от ЗКИР);

   b) Проекта за постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за вписванията;

   c) Изменение и допълнение на Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър.

   17.Създаване на постоянно действаща система за мониторинг на въвеждането на имотен регистър.

   18. Въвеждане в информационната система на стари актове, вписани в службите по вписванията, но невъведени в информационна система, за попълване на електронния архив от данни при наличие на техническата възможност чрез функционалносттите на ИИСКИР.

   19. Приемане на цялостна стратегия за преминаване към система на имотна регистрация.

   6. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДРЪЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР 

   Прилагането на информационните технологии за нуждите на кадастъра и имотния регистър е от изключителна важност. Изпълнението на тази дейност се съобразява със:

   - Закон за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите му нормативни актове;

   -   Закон за електронното управление и Общата стратегия за електронно управление в      Р България 2011 – 2015 г.;

   -   Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създа­ване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и Закона за достъп до пространствените данни.

   Обемът на дейностите, които ще бъдат изпълнени зависи от финансовата обезпеченост на проектите и свързаните с тях приложения, като приоритет ще бъдат поддържането и развитието на двете подсистеми (кадастър и имотен регистър) на ИИСКИР.

   За изпълнение на тези дейности ще се извърши анализ и оптимизация на процесите на административно обслужване в АГКК, ще се разработи централизирана база данни за клиентите на АГКК, както и ще се мигрират данните за клиенти и услуги от съществуващите бази данни на ИИСКИР в службите по геодезия, картография и кадастър.

   Очаква се в края на 2012 г. всички услуги, предоставяни от АГКК, да бъдат реализирани в електронен вид, както и да бъде разработен и внедрен стандарт за обмен на данни с други системи. Също така ще бъде осигурена възможност и за тест и въвеждане на кадастрални карти и проекти за изменения.

   Паралелно с дейностите по предоставяне на електронни услуги ще се извърши оптимизиране на работата на системата с кадастрална информация. Това включва централизиране на данните на кадастралната карта и кадастралните регистри - базите данни на 28-те СГКК ще се обединят в една централна база данни на кадастъра в АГКК, като това ще доведе до хармонизиране на процесите за изменение на данните в кадастралната карта и кадастралните регистри и по предоставяне на услуги с тях.

   Ще се разшири обхвата на цифровите данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, като в базата данни на кадастъра се предвиждат да бъдат създадени отделни слоеве за зоните на ограниченията върху поземлени имоти и схеми на етажи. В базата данни на кадастъра ще се въвеждат и данните от кадастрална карта в процес на одобряване.

   Ще се подобрят процесите на въвеждане на данни в системата и ще се осигури стабилен контрол преди въвеждането. Във връзка с разработения формат за кадастрални данни ще се систематизират видовете грешки и несъответствия в данните в етапите на изработване и поддържане на кадастъра. Ще се оптимизират всички процеси в ИИСКИР в етапите на създаване и поддържане на кадастъра, както и ще се създадат условия за по-ефикасна поддръжка на системата, с което ще се намалят разходите за поддръжка на софтуера и хардуера на ИИСКИР.

   Тези дейности са стартирани чрез процедури по ЗОП. Поради забавяне на процедурите  се очаква до средата на 2012 г. да започне изпълнението им.

   За нормалното функциониране на информационната система и за нейното развитие е необходимо и съответното хардуерно и мрежово оборудване, като и комуникационна свързаност с определени параметри. По тази причина АГКК ще извърши оптимизация на наличните ресурси и в рамките на бюджета за годината ще осигури обновяване на хардуерното оборудване, с което да може да се гарантира безпроблемна работа на приложенията и сигурност на процесите и данните.

   По отношение на информационната система на Имотен регистър, обемът и количеството работа зависят от рамките на ресурсната обезпеченост на приложенията. Акцентът пада върху проверката, актуализацията, доразвитие и поддръжка на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър. Работата в тази насока е изключително важна, тъй като е предпоставка за уточняване и налагане на единна технология на работа, която ще рефлектира върху качеството на обслужване на клиентите - основна цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Агенцията по вписванията.

   Основният фокус на дейността през 2012 г. ще бъде насочен към успешно доразработване на Интегрираната информационната система на кадастъра и имотния регистър, подсистема Имотен регистър.

   Предвижда се до края на 2012 г. да бъдат извършени следните дейности:

   1. Предприемане на действия за сключване на договори за поддръжка на Интегрираната информационна система, с цел обезпечаване дейността на службите по вписванията, осъществяващи своите задължения чрез действието на системата.

   2. Увеличаване кръга от институции с право на безплатен отдалечен достъп до данните въведени в ИИСКИР, подмодул Имотен регистър.

   3. Предприемане на действия за иницииране на законодателни промени във връзка с електронното подаване на документи, както и внедряване на нови функционалности на информационната система за създаване на модул за електронно подаване, получаване и последваща обработка на  документи, както и други функционалности, свързани с промяната на нормативната уредба. По този начин ще се постигне съкращаване на времето за подаване на документи от нотариусите към службите по вписванията, облекчаване дейността на службите по вписванията и на съдиите по вписванията, както и подобряване качеството на изпълнение на служебните задължения и бързина при въвеждане в електронната система и вписване на подадените актове в рамките на законовия срок.

   4. Продължаване работата по разширяване на вече предоставения отдалечен достъп на държавни органи и институции до системата. Нейните функционалности ще бъдат допълнени и адаптирани съобразно промените в действащото законодателство. Ще се направи необходимото за уеднаквяване прилагането на закона по отношение на всички граждани и юридически лица, независимо от съдебния район. Продължава разработването на нови услуги, които да бъдат предоставяни на потребителите на ИИСКИР. Предвижда се увеличаване на обема на данните чрез въвеждане на стари актове от периода 1990-1998 година.

   5. Функционира успешно и модул за отдалечен достъп до ИИСКИР, т.н. OSS – One stop-shop (услуги на едно гише), който позволява извършване на справки за направени вписвания, отбелязвания или заличавания в реално време от външни служебни потребители: нотариуси, банки, съдебни изпълнители, държавни органи, общини и други. Модулът е базиран на достъпна софтуерна платформа и действа чрез Интернет. Предвижда се да се извърши надграждане на OSS, чрез функционални промени.

    

   Разпределение на финансовите средства:

   Таблица  № 4

    

   ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

   Бюджетна субсидия на  АГКК

    лв.

   Бюджетна субсидия на  АВ

   лв.

   Доразработване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър

   617 000

   -

   Осигуряване на комуникационна свързаност, хардуерно оборудване и поддръжка на наличните ресурси

   123 812

   930 000

   7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТА         

   Таблица № 5 

   ДЕЙНОСТИ

   Бюджетна

   субсидия 

   на АГКК

   лв.

   Бюджетна

   субсидия 

   на АВ

   лв

   Персонал на АГКК и АВ

   6 613 779

   1 687 880

   Институционално изграждане и развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

   3 227 970

   -

   Институционално изграждане на Агенцията по вписванията

   -

   125 880

   Създаване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, техническа поддръжка и  хардуерно оборудване

   740 812

   1 500 000

    общо за 2012 г.

   10 582 561

   3 313 760

   О Т Ч Е Т

   ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

   ПРЕЗ 2011 Г.

    1. ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

   Приоритет за АГКК през 2011 г. бяха дейностите по увеличаване територията на страната с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри и предоставяне на качествени кадастрални услуги. Акцентира се върху обслужването на клиентите с интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър с цел прилагане на принципа “обслужване на едно гише”.

   Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

   През 2011 г. са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на следните райони на гр. София – „Сердика”, „Младост”, „Надежда”, „Красна поляна” и  „Връбница”, на части от  райони „Витоша” (с. Владая, Симеоново и Драгалевци) и „Панчарево” (с. Железница, с. Герман, с. Лозен, с. Бистрица и с. Плана), на 5 общински центрове – Батак, Белово, Сопот, Карлово, Ботевград и на други 29 населени места.

   Приети са създадените КККР на територията на район „Студентски”, Столична община, 3 общински центъра – Панагюрище, Брацигово и Пещера и 4 други населени места – с. Кракра, общ. Вълчи дол, с. Панагюрски колонии, общ. Панагюрище, с. Добри дол, общ. Аврен и с. Влахи, общ. Кресна.

   През 2011 г. одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри включват 463 235 броя недвижими имоти, покриващи 146 260 ха от територията на страната.

   В процес на изработване са били кадастралната крата и кадастралните регистри на 17 населени места (с. Гълъбово, с. Златарица, с. Кузьово, с. Орцево, с. Палатик и с. Черешово, общ. Белица; с. Кремен и с. Филипово, общ. Банско, с. Горско Косово, общ. Сухиндол; с. Блатино, общ. Дупница; за урбанизираната територия на: с. Обидим и с. Места, общ. Банско, с. Елешница, общ. Разлог, с. Горско Къпиново, с. Подкова, с. Фотиново,  с. Чорбаджийско, общ. Кирково) и на част от гр. Червен бряг.

   Създаване на специализирана карта по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

    През 2011 г. са изработени специализирани карти:

    - в община Несебър, к.к. Слънчев бряг – 4 морски плажове - „Южен”, „Централен”, „Северен” и „Делфин”;

    - на територията на с. Виница, община Варна – морски плаж “Панорама”;

    - на територията на община Аврен, област Варна  - морски плаж “Камчия - Север”;

    - на територията на гр. Обзор, община Несебър, област Бургас – морски плаж “Обзор - Мотела” (“Обзор - Север”);

    - гр. Бургас, община Бургас, област Бургас – морски плаж “Бургас - Север” и морски плаж “Бургас - Централен”;

    -  гр. Поморие, община Поморие, област Бургас – морски плаж “Поморие - Юг”.

   Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

   Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва за нуждите на ведомствата и общините, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР и Тарифа № 14.

   През 2011 г. са предоставени услуги включващи 2 477 258 единици информация, като от тях в службите по геодезия, картография и кадастър са извършени 2 064 888 бр., от Геокартфонда – 3 921 бр. и предоставени чрез Internet информация и услуги – 408 449 бр., като размерът на внесените в държавния бюджет приходи от такси е 17 529 685 лв.

   С цел подпомагане обслужването на гражданите само през 2011 г. са открити 7 броя изнесени работни места в общински центрове извън областните градове. В процеса на създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри на гражданите е предоставяна безплатна правна помощ.

   Разработен беше и е спечелен проект по ОПАК за развитие на електронните услуги, изпълнението на който ще облекчи значително достъпа на ведомства, общини, търговски дружества и граждани до кадастрална информация и ще допринесе за повишаване на качеството на предоставяните административно – технически услуги.

   Разработване на нормативни актове

   През 2011 г. са разработени и обнародвани следните нормативни актове, свързани с дейността по кадастъра:

   1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

   2. Наредба № РД-02-20-16/05.08.2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност.

   3. Инструкция № РД-02-20-25/20.09.2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.             

   2. ДЕЙНОСТИ ПО ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

   През 2011 г. продължи изпълнението на производствата по чл. 70 и сл. от ЗКИР за въвеждане на система за имотни вписвания в пет съдебни района – Балчик, Каварна, Добрич, Асеновград и Благоевград.

   За периода януари – декември 2011 г. със средствата на системата са създадени 3789 предварителни, 3460 реални  и 892800 подготовки на електронни партиди (имотни).

   Текущият брой на създадените партиди в базата данни на Имотен регистър е: 9 693 068.

   ИИСКИР обслужва вписванията, осъществявани, както по персоналната система, действаща към момента, така и по реалната система, дефинирана със Закона за кадастъра и имотния регистър. По този начин се осигуряват в максимална степен процесите за плавен преход към имотен регистър чрез автоматизираното структуриране на данните, включително чрез миграцията им от предходните съществуващи различни информационни системи. Чрез ИИСКИР се поддържа интеграция на функционално ниво между Агенция по вписванията и Агенция по геодезия, картография и кадастър. В районите с одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри интеграцията се осъществява напълно, като се реализира едновременен достъп до имотните данни и данните в кадастралните карти и регистри.

   3. ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР 

   3.1. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – ЧАСТ КАДАСТЪР

   Дейностите по информационната система на кадастъра и имотния регистър бяха свързани основно с отстраняване на възникнали проблеми в процеса на работа на служителите на АГКК, както и внедряване на пачове на системата за допълване и адаптиране на функционалностите съобразно промените в действащото законодателство.

   И през 2011 г. информационната система и нейният Web-базиран компонент допринесоха за подобряването на обслужването на клиентите на АГКК чрез лесен достъп до справки и услуги относно физически параметри и права върху имоти, изчерпателна и вярна цифрова информация, намаляване на времето и цената за предоставяне на исканите услуги.

   3.2. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - ЧАСТ ИМОТЕН РЕГИСТЪР

   ИИСКИР е уеб-базирана, което позволява осъществяването на лесен и бърз достъп за всички потребители на територията на цялата страна чрез интернет за вписаните в службите данни и обстоятелства.

   Добре функционира и портала ОSS (One-stop-shop – Услуги на едно гише), чрез който се предоставя възможност за извършване на справки в базата данни на Кадастралния и Имотния модул, посредством интернет от външни потребители 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Осигурена е и възможност за извършване на електронно разплащане чрез интернет за ползване на тези услуги. За държавните органи, освободени по закон от заплащане на държавни такси, справките се извършват безплатно, с което се спестява значително време при документооборота и на финансов и човешки ресурс в размяната на кореспонденция между различните институции и службите по вписванията. Това са:

   1. Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност;

   2. Национална агенция за приходите;

   3. Органи на МВР;

   4. Сметна палата;

   6. Агенция за социално подпомагане;

   7. Прокуратура;

   8. Следствие;

   9. Държавна агенция „Национална сигурност” и други.

   През 2011 г. чрез модул „Собственост и собственици” на отдалечения достъп са извършени 1 249 676 броя справки  , което е с 308 957 броя повече спрямо 2011 г. справки по интернет, а на място в Службите по вписванията – 142 714 бр., което е с 679 945 бр. по-малко спрямо миналата година 2011-та. Общият брой е 1 392 390 извършени справки. Този висок ръст на услугите води и до повишаване на приходите, които Агенцията по вписванията събира и внася в държавния бюджет.

   Централизацията на ИИСКИР позволява унифициране на практиките на всички служби по вписванията на територията на цялата страна, еднакво прилагане на закона по отношение на всички граждани и квалифициран мониторинг на вписваните актове. Централизацията позволява получаване на пълен обем информация от оторизираните за това институции.

   Постигнато е унифициране на структурата на информацията за вписаните актове и данните по тях, което позволява непрекъснато подобряване на качеството й, съобразно предходните системи.

   Чрез ИИСКИР се създаде възможност за предоставяне на по-широк кръг и обем от услуги, включително справка по лице на територията на цялата страна, което неминуемо доведе до намаляване на времето при необходимост от извършване на проверки, като тази възможност е предоставена както на местно ниво, т.е. в конкретната служба по вписванията, така и на централно ниво – в Агенция по вписванията и през интернет приложението за отдалечен достъп – за държавни органи, частни съдебни изпълнители и други заинтересовани лица. Повиши се качеството и ефективността на услугите, предоставяни от службите, дължащо се на структурираната информация, приложена чрез ИИСКИР. Това позволява автоматизирано и по-бързо издаване на справки.

   Постигна се прозрачност, бърз и лесен достъп до всички въведени в ИИСКИР, данни на територията на цялата страна, независимо от местоположението на ползвателите им. ИИСКИР позволява непрекъснато разширяване и добавяне на нови услуги и функционалности с улеснен достъп до тях, включително възможност за въвеждане на електронно подаване на документи към службите по вписванията от нотариусите, при създаване на съответните законови предпоставки.

   Системата е създадена на модулен принцип, което позволява нейното непрекъснато доразвитие, т.е. тя не е статична величина, а динамично развиваща се такава.

   Ежедневно се допълва създаденият електронен архив (единна база данни) от всички постъпващи в службите актове, въз основа на които са извършени вписвания, отбелязвания или заличавания, чрез тяхното сканиране в системата. Това от своя страна спестява време за служителите, на които е необходимо да открият съответно определен документ, като позволява и запазване на хартиения носител на документа, т.е. той се изхабява по-малко с времето. Постига се двойна сигурност по отношение на информацията.

   Всички служби по вписванията са подсигурени с комуникационна свързаност, с помощта на която се осъществява пренасяне на данни и се обезпечава функционирането на ИИСКИР.

   Извършено е техническо обезпечаване на 113-те Служби по вписванията - компютри и скенери, хардуер за центровете за бази данни за информационната система, сървъри,  комуникационно оборудване. Чрез ИИСКИР е осигурен и достъп на съдиите по вписванията по отношение на въведените в системите актове и относими към тях данни. Чрез средствата на системата се обменят данни в реално време между службите по геодезия, картография и кадастър и съответните им служби по вписванията в цялата страна. Всяка промяна на имотните данни в кадастралната карта води до генериране на съобщения за тяхното съответно обновяване в службите по вписванията и обратно: всяка промяна на собствеността или другите ограничени вещни права автоматично генерира съобщения за това за обновяване на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти, който е неразделна част от кадастралната карта.

   slogan bg