Skip to main content

В ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-16-5 от 24.01.2023 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Воден, с. Вълчи извор, с. Горска поляна, с. Денница, с. Дъбово, с. Златиница, с. Иглика, с. Крайново, с. Ситово и с. Малко Шарково, община Болярово, област Ямбол, без територията, за която КККР са одобрени със заповед на началника на СГКК - Ямбол.

Заповед № РД-16-6 от 24.01.2023 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Стамболийски, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре и с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите в „Държавен вестник“ (27.03.2023 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

В ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-6 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Борущица, землище с. Борущица, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-7 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Бънзарето, землище с. Борущица, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-8 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Държавен, землище с. Борущица, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-9 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Дъбово, землище с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-10 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Радунци, землище с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-11 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Яворовец, землище с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-12 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри урбанизиранaтa територия в землището на с. Ветрен, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-13 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри урбанизиранaтa територия в землището на с. Зимница, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-14 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри урбанизиранaтa територия в землището на с. Селце, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-15 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри урбанизиранaтa територия в землището на с. Сливито, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-16 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри урбанизиранaтa територия в землището на с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-17 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри урбанизиранaтa територия в землището на с. Шаново, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-18 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри урбанизиранaтa територия в землището на с. Юлиево, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповед № РД-18-19 от 03.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри урбанизиранaтa територия в землището на с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

slogan bg