5 . СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Прилагането на З акона за кадастъра и имотния регистър обхваща поетапно цялата територия на страната. Дотогава вписванията ще се извършват по досегашната поименна система. В изпълнение на § 16 от преходните и заключителни разпоредби на ЗКИР, на службите по вписвания в съдилищата ще бъде предоставен софтуер за отразяване на данните в цифров вид. За да се създадат условия за пълнота на данните в имотния регистър е предвидено от 01.01.2001 г. да се вписват и констативните нотариални актове, както и преписи от обявените завещания.

Създаването на кадастъра и имотния регистър започва по съдебни райони, както следва :

•  за кадастъра – със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

•  за регистъра – със заповед на министъра на правосъдието.

За имотния регистър производството включва :

•  Създаване на предварителни партиди едновременно по систематичния подход – на основа данните от службата по кадастъра и книгите по вписванията и по повод сделки с имоти от този район;

•  Уточняване на данните с кадастралната карта и кадастралните регистри и получаване на идентификатор;

•  Преобразуване на предварителните партиди в партиди на недвижимите имоти след одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри и предаване в службата по вписвания на материалите по чл. 49, ал. 3 от ЗКИР.

Съдията по вписвания не преобразува в имотна предварителна партида на недвижим имот, за който има постъпила жалба, както и такава, по която носителят на вещното право не е установен.

•  Заповед на министъра на правосъдието за въвеждане на имотния регистър в съответния съдебен район, която се обнародва в “Държавен вестник”. 
В 6-месечен срок от обнародването на заповедта всяко заинтересовано лице може да поиска попълване на партидата на недвижимия имот с вписани актове, които не са отразени в нея. Ако това не бъде направено, тези актове нямат действие спрямо трети лица, освен от деня на тяхното вписване по общия ред.

Координирането на усилията между Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър в процесите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и имотния регистър изисква отделен ресурс от време и средства, тъй като база (териториална единица) за изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е землището на населеното място, а за имотните партиди – съдебният район, който обхваща множество землища.