Skip to main content

ОБЩИНА КАРНОБАТ, ОБЛАСТ БУРГАС

Сканирана заповед

З А П О В Е Д

№ РД-20-7/23.04.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо вх. №12-00-97/20.04.2021 г., на кмета на община Карнобат, област Бургас (наш рег. № 09-3 (53)/20.04.2021 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

1.    Оправомощавам следните служители на община Карнобат, област Бургас:

        ● Румяна Стоянова Илиева – специалист ЕНПП в дирекция ЕНПП;
        ● Диана Георгиева Минкова – главен специалист в община Карнобат,

    които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №КД-3-56 от 11.06.2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Карнобат, област Бургас, на територията на община Карнобат – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
    2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на община Карнобат, на началника на СГКК – Бургас, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Бургас и община Карнобат.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Бургас.
        
            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
    ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).
(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.
1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:
а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;
б)  търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
в)   оказване  на  съдействие  при  заявяване  на  услуги  и  даване  на  указания  за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.
2.  Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:
а) скица на поземлен имот;
б) скица на сграда;
в) схема на самостоятелен обект;
г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.
3.  Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.
(3)  Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.
(4)  За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.
(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg