Skip to main content

Старши експерт Отдел „Информационни технологии“

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Отворена

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до конкурса

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността

старши експерт  в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, специализирана администрация при АГКК.

 

 

           Конкурсната комисия, определена със заповед № РД- 13-77/1/ от 07.04.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

 

           Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността старши експерт, трябва да се явят на тест на 21.04.2021 г. /сряда/ от 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.

          След 10:30 ч. няма да бъдат допускани кандидати

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 21.04.2021 г. в 13.00 часа на посочения адрес.

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:

В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „о“. 

         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязва  повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.

Скалата за оценка е следната:

При 25 правилни отговора – оценка 5,00;

При 23-24 правилни отговора – оценка 4,75;

При 21-22 правилни отговора – оценка 4,25;

При 20 правилни отговора – оценка 4,00

По-малко от 20 правилни отговора – оценка неиздържал.

          Време за решаване на теста – 40 минути.

          Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.

          Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.

Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

 

Изпитът ще се проведе при строго спазване на хигиенно - противоепидемичните мерки препоръчани от Националния оперативен щаб.

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........../п/.........

                                                                                                                ИНЖ. ВАКЛИН ПЕТКОВ

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжност: старши експерт, отдел „Информационни технологии“, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, специализирана администрация при АГКК

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-77(1)/ от 07.04.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
    1. Биляна Бонева-Бельова;
    2. Милослава Ставрева.
    
II.    Недопуснати до конкурса кандидати: 
       Няма.

 III. Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:
1.    Закон за държавния служител;
2.    Закон за администрацията;
3.    Закон за геодезията и картографията;
4.    Закон за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите нормативни актове към него;
5.    Закон за електронното управление;
6.    Наредба за административното обслужване.

                           
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ..........п...........  
                                     ИНЖ. ВАКЛИН ПЕТКОВ

Забележка:
В срок до 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

Обява

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността

Старши експерт

Отдел „Информационни технологии“, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, специализирана администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“;

1.2. Професионална област – Общо инженерство, Индустриален мениджмънт, Географски информационни системи и картография, Компютърни науки - компютърни системи и технологии, Информатика, Геодезия;

1.3. Минимален професионален опит – 2 години;

1.4. Минимален ранг - IV младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 650 до 1800 лв. (за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

 

Кратко описание на длъжността:

- Осъществява дейностите по информационно обслужване и предоставя методическа помощ на служителите на Агенцията и на външните потребители на информационните системи;

- Участва в процесите по поддръжка и администрация на информационните системи в АГКК в т.ч. администриране на потребителските акаунти;

- Участва в организирането и осъществяването на материално-техническото снабдяване на Агенцията с оборудване, свързано с информационни и комуникационни технологии, софтуер, доставката на интернет, телекомуникационни услуги, придобиване, разработване и поддръжка на информационни и комуникационни системи;

- Поддържа информация за служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на Агенцията, на използваните софтуерни продукти и информационните системи и услуги, и други.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. Необходими документи за участие в конкурс:

5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:

5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 02.04.2021 г.) в деловодството на АГКК - гр. София,                 кв. „Павлово“, ул. „Мусала“ № 1, по един от следните начини:

- лично от кандидата на посочения адрес;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 - на имейл: Виж имейла..., като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   

При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

 

8. Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване.

 

 

slogan bg