Skip to main content

ОБЩИНА ДРЯНОВО, област Габрово

Сканирана заповед

Приложение № 2 към  чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 2

от Споразумение № КД-2-95/09.12.2020 г. между АГКК  и Община Дряново, област Габрово

 

СПИСЪК

на служителите на Община Дряново, определени от кмета на общината,

които ще получат достъп до КАИС на АГКК

 

Три имена

Длъжност, отдел

Служебен телефон

Е-mail

1

инж. Даниела Тодорова Денева

мл. експерт в дирекция АСОС

0889 949997

Виж имейла...

2

Александра Тодорова Митева

мл. експерт в дирекция АСОС

0886 345404

Виж имейла...

З А П О В Е Д

№ РД-13-206/10.12.2020 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри писмо изх. №12-00-266/17.11.2020 г. на кмета на Община Дряново, област Габрово

Н А Р Е Ж Д А М:

    1. Оправомощавам следните служители на Община Дряново, област Габрово:
    инж. Даниела Тодорова Денева – мл. експерт в дирекция АСОС;
    Александра Тодорова Митева – мл. експерт в дирекция АСОС;
    които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение №КД-2-95 от 09.12.2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Дряново, област Габрово, на територията на община Дряново – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
    2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Габрово.

    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Дряново, на началника на СГКК – Габрово, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
 
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Габрово и Община Дряново.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Габрово.

        
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС). 
(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината. 
 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:
а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;
б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.
2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:
а) скица на поземлен имот;
б) скица на сграда;
в) схема на самостоятелен обект;
г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.
3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.
(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.
(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.
(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията. 
 

slogan bg